Polku: / Palvelut / Hyvinvointi ja vapaa-aika / Panula-opisto / Muskari / Muskarituntien sisältö ja ryhmien kuvaukset

Muskarituntien sisältö ja ryhmien kuvaukset

Ryhmät muodostetaan syntymävuoden perusteella omiin ikäryhmiin ja ne kokoontuvat kerran viikossa. Tunnin kulku suunnitellaan kullekin ikäryhmälle sopivaksi. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vauvamuskarissa herätellään pienokaisen rakkautta musiikkiin. Lapset osallistuvat opetukseen äidin, isän tai muun turvallisen aikuisen seurassa, tutustuen samalla myös muihin lapsiperheisiin. Musiikin eri osa-alueisiin perehdytään mm. laulun, köröttelyn, leikin, loruilun, kuuntelun, soiton ja musiikkiliikunnan avulla - sylissä, lattialla, liikkuen, tanssahdellen. Lattialeikkejä varten lapsi tarvitsee mukaan oman pienen peiton tai muun alustan. Tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, sekä kartoittaa laulu- ja loruvarastoa myös kotona käytettäväksi. Tunneilla koetaan ja tehdään musiikkia yhdessä aikuisen kanssa.

2-3 -vuotiaiden muskarissa lapset osallistuvat opetukseen äidin, isän tai muun turvallisen aikuisen seurassa. Tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan sekä vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Muskarissa totutellaan myös yhdessäoloon muiden lasten (ja aikuisten) kanssa. Keskeisiä työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta, köröttely ja loruilu. Tavoitteena on myös rohkaista lasta itse laulamaan ja tutustua leikin avulla musiikin yksinkertaisimpiin peruskäsitteisiin. Tossut tai jarrusukat mukaan!

4-5 -vuotiaiden muskarissa lapset osallistuvat muskariin ilman vanhempia. Tavoitteena on antaa lapselle iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia musiikin parissa sekä herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan. Työtapoihin kuuluu leikin ohella mm. laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta, loruilu, rytmittely ja kuuntelu. Tuokioihin voidaan yhdistää välillä myös luovaa toimintaa (esim. kuvaamataito) ja rentoutumishetkiä. Tavoitteena on kehittää lapsen musiikillisia valmiuksia, kuuntelu- ja keskittymiskykyä sekä sosiaalisia taitoja. Muskarissa tutustutaan myös eri soittimiin, opiskellaan leikinomaisin menetelmin musiikin teoria-alkeita sekä muodostetaan pohja hyvälle musiikkisuhteelle ja mahdolliselle myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Tossut tai jarrusukat mukaan!

Soitinmuskarissa tutustutaan soittamisen ja yhteissoiton alkeisiin. Soitinmuskari on tarkoitettu n. 6-vuotiaille. Vuoden aikana harjoitellaan kanteleen ja nokkahuilun soittoa, mutta käytetään myös muita työskentelytapoja: leikkimistä, laulamista, musiikkiliikuntaa, kuuntelua ja luovaa toimintaa. Tavoitteena on tutustua myös muihin rytmi- ja melodiasoittimiin, harjoitella leikin ja soiton kautta musiikin teorian alkeita sekä parantaa erilaisten tehtävien avulla lasten keskittymiskykyä ja sorminäppäryyttä. Nokkahuiluryhmäläisille tulee hankkia oma soitin.

Kantele-, nokkahuilu- ja ukulelekerhoissa harjoitellaan soittamisen ja yhteissoiton alkeita. Tavoitteena on kehittää musiikillisia perustaitoja ja luoda hyvä perusta mahdollisille jatko-opinnoille musiikin parissa. Kerhot on tarkoitettu lähinnä 1.-3. -luokkalaisille. Kanteletta voi aluksi lainata opistolta, mutta oma nokkahuilu ja ukulele kannattaa hankkia.