Polku: / Palvelut / Liikuntapalvelut / Liikuntapalvelut / Toiminta-avustukset

Toiminta-avustukset

Hyvinvointilautakunnan kohdeavustusten jakaminen vuonna 2019

Liikuntatoiminnan kohdeavustukset on jaettu lautakunnan kokouksessa 10.4.2019 muilta osin,

hiihto- ja jääalueiden kohdeavustukset jaetaan toukokuun kokouksessa.

Jaetut avustukset löytyvät osoitteesta https://tweb-kauhajoki.seutupalvelukeskus.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm 

 

Kohdeavustushakemus lomake

16.1.2019 Hyvinvointilautakunta 5 §

Kauhajoen kaupungin hyvinvointilautakunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha liikunta-, nuoriso- sekä kulttuuritoiminnan tukemiseen. Liikuntalaki (390/2015) edellyttää kuntia luomaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla mm. tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa. Nuorisolaki (1285/2016) velvoittaa mm. edistämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukemaan nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Laki kuntien kulttuuritoimesta (728/1992) määrittelee kunnan tehtävän kulttuuritoiminnan edistäjänä, tukijana ja järjestäjänä. Laki määrittelee kulttuuritoiminnan olevan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Kohdeavustukset vuodelle 2019
Liikunta-, nuoriso- ja yleisen kulttuuritoiminnan kohdeavustuksia
myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille tai sellaisille rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille, jotka harjoittavat kulttuuri-, liikunta tai nuorisotoimintaa. Nuorisotoiminnan kohdeavustettavan ryhmittymän jäsenistöstä 2/3 osaa tulee olla alle 29-vuotiaita. Kohdeavustus myönnetään Kauhajoella tapahtuvaan tai Kauhajoelle tuotettavaan toimintaan. Avustettavan toiminnan toivotaan ilmentävän uuden kaupunkistrategian kasvunkonsteja (kohdaten, kehuen, kekseliäästi ja kannattavasti).

Avustusten myöntämisperusteet:
- haettavan kohdeavustuksen toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus
- toiminnan vaikuttavuus Kauhajoen kulttuuri-, liikunta tai nuorisotyölle sekä harrastustoiminnan edistämiselle
- kunnan strategian tukeminen
- hakijan omatoimisuus
- muilta tahoilta saadut avustukset.

Kohdeavustusta ei myönnetä:
- mikäli tukiyhteisön avustus on huomattavan suuri
- jos järjestö saa toimintaansa avustusta kaupungin muilta sektoreilta
- ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin toimesta järjestetyksi toiminnaksi
- piirijärjestöille
- poliittiseen vaalityöhön.

Avustusten hakeminen
Hyvinvointilautakunta julistaa avustukset haettavaksi. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty määräajassa hyvinvointijohtokunnan käsittelyyn. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toiminnan / kohteen / hankkeen yksityiskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio sekä muualta saatava tulo. Hyvinvointilautakunta pidättää itsellään oikeudet käyttää harkintavaltaa hyväksyä tai hylätä hakemus.

Kohdeavustukset maksetaan kuitteja tai tavaran/toimittajan laskua
(ostolaskut ja tuntikirjanpito) vastaan.

Liikuntatoiminnan avustuksiin on vuodelle 2019 varattu 40 000 €.
Nuorisotoiminnan avustuksiin on vuodelle 2019 varattu 12 000 €,
josta Walkersille varataan 6 000 €.
Yleisen kulttuuritoimen avustuksiin on vuodelle 2019 varattu 10 000 €.