Vasu toimeksi Kauhajoella

 

Ohojaustyöryhymä

Laadintatyö aloitettiin jo ennen valtakunnallisen vasun valmistumista. Ensimmäinen ohjaustyöryhmän kokoontuminen oli toukokuussa 2016. Jäseninä ryhmässä ovat varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen alue-esimiehet(4kpl), kaksi vastaavaa lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja perhepäivähoitaja. Työryhmä kokoontui kerran kuukaudessa, valvoen ja ohjaten vasutyöryhmien kokoontumisia. Ryhmälle kuuluu myös asiantuntijuuden osa-alueita vasusta. Vasutyöryhmien kokoontumisten jälkeen ohjaustyöryhmässä käsiteltiin ryhmien tuotoksia ja keskusteltiin paikallisesti päätettävistä asioista. Varhaiskasvatussuunnitelma päätettiin laatia ePerusteisiin, kirjoitustyöstä vastasi ohjaustyöryhmän puheenjohtaja.

Vasutyöryhymät

Vasutyöryhmien jäsenet koostuvat eri yksiköistä ja eri työnkuvia tekevistä kasvattajista. Vasutyöryhmille jaettiin omat vastuualueet, joita he käsittelivät kokoontumissaan pohtien, mitä halutaan paikallisessa osuudessa korostaa. Ryhmän ohjaajana toimii ohjausryhmän jäsen, kokoontumiset ajoittuivat syyskuu 2016 – tammikuu 2017 väliselle ajalle.

Mukulootten haastattelut

Huhtikuussa 2016 valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma tuli kuntiin lausuntokierrokselle. Lasten näkemykset haluttiin saada tuolloin jo mukaan kasvattajien ja huoltajien näkemyksiin. Lapsille laadittiin haastattelulomake (liite), jonka pohjalta yksiköissä ja perhepäivähoidossa lapsia haastateltiin. Haastattelulomakkeista koottiin yhteenveto, jonka pohjalta lasten näkemykset liitettiin lausuntoon.

Ehtoopäivät yhteistyökumppaniille

Laadinnassa tehdään yhteistyötä terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden sekä esi- ja perusopetuksen edustajien kanssa. Heille järjestettiin yhteistyöiltapäivät, joissa kerrottiin tietoa varhaiskasvatuksessa tapahtuneista muutoksista viimeisten vuosien aikana sekä uuden varhaiskasvatuslain mukanaan tuomista parannuksista. Yhteistyötahoille esiteltiin uutta valtakunnallista vasua sekä kerrottiin omasta varhaiskasvatussuunnitelman työstämisestä. Pohdittiin tiivisti, millaista yhteistyötä tehdään, sen positiivisia ja kehitettäviä osa-alueita. Isona kokonaisuutena yhteistyötahoille esiteltiin käytössä oleva kolmiportainen tuki. Yhteistyöiltapäivän jälkeen heille lähetettiin Vaikuta vasuun! – kysely, joka on muokattu huoltajille avoimena olleesta kyselystä heille soveltuvaksi.

Oppia pomoolle ja alaasille

Esimiehet osallistuivat Avin järjestämään koulutukseen uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. Koulutustilaisuudessa vasu aukesi vielä paremmin työkaluksi. Kasvattajat osallistuivat samankaltaiseen, heille suunnattuun koulutukseen tammikuussa. Nämä kaksi koulutusta todettiin todella hyviksi, jonka pohjalta lähdettiin suunnittelemaan koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua koulutusta uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta, mukaan kutsutaan myös naapurikuntien kasvattajia.

Vaikuta vasuun! –kyselyt

Huoltajien ja yhteistyökumppaneiden osallisuuden lisäämiseksi, heille järjestettiin Vaikuta vasuun! –kysely. Huoltajille ja muille halukkaille vastaajille kysely oli avoinna varhaiskasvatuksen internet-sivuilla 31.3.2017 saakka. Vastauksia saatiin 88 kpl. Tästä pääset lukemaan yhteenvedon kyselystä.

Yhteistyökumppaneille järjestettyjen iltapäivien jälkeen myös heille lähetettiin kysely Vaikuta vasuun! Kyselyä oli muokattu huoltajille järjestetystä kyselystä siten, että se soveltui alan ammattilaisille. 

Porina-ryhymät

Varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttamista jatketaan yksiköissä pedagogisissa porinaryhmissä. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja tapaamisen aiheen valmistelee yksikön vastaava lastentarhanopettaja. Porinaan osallistuu jokaisesti tiimistä vähintään yksi kasvattaja, osallistujat vaihtelevat kerroittain.

Menttoroonti

Työskentelytapana mentorointi otetaan käyttöön. Vasukeskusteluja käydään työpareittain, jossa omaa toimintaa voidaan arvioida ja peilata sekä sitä myötä kehittää. Tiimeissä käydään aktiivista ja avointa keskustelua ammatillisuudesta, pedagogiikasta arvioiden ja kehittäen toimintaa.

Arvioorahan ja kysellähän

Arviointia tehdään jatkuvana läpi toimintakauden. Asiakkaille järjestetään asiakastyytyväisyyskyselyt säännöllisesti, kehitetään vanhempien ja lasten osallisuudenastetta.