Polku: / Palvelut / Liikunta / Liikuntapalvelut

Kauhajoen kaupungin liikuntapalvelut

Liikkuva ja hyvinvoiva Kauhajoki - Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelma vuoteen 2020

Kauhajoella kaupungin liikuntapalveluiden perustehtävänä on tuottaa ja kehittää sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.

Kuntien liikuntatoimen perustehtävää linjaa liikuntalaissa asetettu ohjeistus. Uudistettu liikuntalaki on astunut voimaan 1.5.2015. Liikuntalain tarkoituksena on muun muassa edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Erityisliikuntaryhmät otetaan huomioon

Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on enimmäkseen tavallista terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä selviytyä arjesta mahdollisimman itsenäisesti. Soveltavaa liikuntaa järjestettäessä mm. liikuntatilojen ja -ympäristöjen kuten uimahallien, kuntosalien, koulujen liikuntasalien ja luontoliikunta­paikkojen esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Kauhajoella liikuntapalveluita johtaa, koordinoi ja toteuttaa vapaa-aikatoimenjohtaja ja erityisliikuntaa koordinoi ja toteuttaa erityisliikunnan suunnittelija yhteistyössä eri järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten ihmisten kanssa.

Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelma

Liikunnan kehittämissuunnitelman taustalla oli huoli kuntalaisten terveydestä sekä liikunnallisen elämäntavan ja arkiliikunnan vähentymisestä. Kehittämissuunnitelman ohjausryhmään ja työryhmiin valittiin liikunnan ja terveyden alan asiantuntijoita, päättäjiä ja viranhaltijoita sekä asiasta kiinnostuneita henkilöitä.

Liikunnalla on vahva rooli terveyden edistämisessä. Yksistään liikuntatoimi ei voi vastata isoon haasteeseen, vaan tarvitaan kaikkien sektoreiden ja yhteistyötahojen aktiivista toimintaa.  

Kauhajoella liikunnan painoalueet (kolme osa-aluetta) määritellään vuosittain. Liikunnan kehittämissuunnitelman ja sen toimenpideohjelman mukaan. Liikunnan kohderyhmänä on koko kaupungin väestö vauvasta ikäihmiseen. Painopistealueet jakaantuvat kolmeen eri osa-alueeseen: 1. Terveyttä edistävää liikunta, 2. Liikuntaympäristöt ja -olosuhteet, 3. Nuoriso  ja kilpaurheilu.

Painopistealueissa on keskitytty erityisesti lasten ja perheiden arkiliikunnan lisäämisen näkökulmaan. Liikunnan kehittämissuunnitelma on tehty vahvassa yhteistyössä kaupungin eri osastojen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) sekä paikallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

Liikunnan kehittämissuunnitelma on osana Kauhajoen kaupungin strategiaa, jolloin suunnitelma ohjaa myös kaupungin päätöksentekoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kehittämissuunnitelman 24.10.2011. Liikunnan kehitämissuunnitelman toimenpideohjelmaa päivitetään vuosittain tai tarvittaessa. Toimenpideohjelma on päivitetty ja esitetty edelleen huomioitavaksi (hallintokunnat) kevään ja kesän 2015 aikana.

Ohessa linkit
Kauhajoen kaupungin strategiat, säännöt, ohjeet ja suunnitelmat sivulle
http://www.kauhajoki.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/strategiat-ja-saannot.link

Kauhajoen kaupungin liikuntasuunnitelma pähkinänkuoressa
http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/LIIKU_tiivistelm_28_10_2011.pdf

Kauhajoen kaupungin liikuntasuunnitelman toimenpideohjelma
http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/Liikunnan_Toimenpideohjelma_26062015_paivitetty.pdf


Liikuntapalveluiden päätoimintaympäristöt

Kauhajoen liikuntapalveluissa on ollut selkeästi kaksi merkittävää toimintaympäristöä: 1. Vapaa-aikakeskus (urheilukeskusalue) ja 2. Sotkan ulkoilu - ja urheilukeskus.

Liikunta on keskittynyt liikuntatoimen palveluiden osalta vapaa-aikakeskukseen; virkistysuimala-urheilutalo Virkkuun ja sen läheisyydessä oleville ulkoliikuntapaikoille ja -alueille. Myös nuorisotalo Räimiskä palveluillaan, sijainnillaan välittömässä läheisyydessä, tukee vapaa-aikakeskuksen ja Virkun liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.

Koulukeskuksen liikuntahalli (2010) on tuonut uusia mahdollisuuksia

Uutena haasteena, toimintaympäristönä kolme (3.), on ollut Kauhajoen koulukeskuksen yhteyteen rakennettu uusi liikuntahalli ja sen ulkopuolisten liikuntaolosuhteiden rakentuminen ja kehittäminen, toiminnan sekä kunnossapidon organisointi päivä- ja vapaa-ajan liikuntaan. Koulukeskuksen laaja leikkipiha-alue pienistä lapsista kuntalaisista isompiin, valmistui uuden koulurakennuksen myötä siten, että koulu päästiin aloittamaan uusissa tiloissa elokuussa 2010. Koulu toimii ns. yhtenäiskouluna, jossa on yhdistynyt entiset Sanssin koulu, peruskoulun alaluokat ja Aninkoulu, erityiskoulu. Yläkoulun, peruskoulun yläluokat, saneerauksen vuonna 2013 jälkeen on nimitys Kauhajoen koulukeskus enemmän kuin paikallaan.

Parantuneet sisäliikuntaolosuhteet mahdollistavat hankesuunnitelmien mukaan toteutetun liikuntahallin laajemmin (yläkoulun vanha liikuntasali ja lukion liikuntasali) koulukeskuksen alueella, yhtenäiskouluun tähtäävillä toimilla, koululaisille päiväliikunnassa 8-9 samanaikaisen liikuntatunnin pitämisen. Sama pätee toiminnassa kouluajan ulkopuolisessa (klo 16 jälkeen) ja viikonlopun käytössä.

Koulukeskuksen lähiliikuntapaikka-alue otettiin käyttöön virallisesti 12.5.2012 koko perheen liikuntariehalla. Järjestelyistä vastasi kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut yhteistyössä usean liikunta- ja vapaa-ajanjärjestön kanssa.

Koulukeskus ja sen liikuntahalli taipuu liikunnan ja urheilun ohella konsertteihin sekä muihin tapahtumiin

Liikuntahalli on yhteisrahoituskohde eli sen rakentamista on tuettu oppilaitosrakentamisen ja liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista. Liikuntahallin liikuntasalin koko on 1 049 m2 ja korkeus 10 metriä. Parkettilattialla varustettu halli on jaettavissa kolmeen osaan. Kiinteitä katsomopaikkoja on noin 1 100, joista puolet on kokoon painuvassa katsomossa. Tapahtumia varten halliin saadaan noin 2 000 katsojapaikkaa. Liikuntahallin yhteydessä katsomon yläosan takana on putkikäytävä, jossa on muun muassa yleisurheilulle harjoitusolosuhteita ja juoksusuora. Näyttämön yhteydessä on pienliikuntatila.

Vuoden 2012 Liikuntapaikka - Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalli

Vuoden Liikuntapaikan valitsevat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön virkamiehet yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikuntatoimesta vastaavien viranhaltijoiden kanssa. Kohteet ovat valmistuneet tai peruskorjattu palkitsemista edeltäneen parin vuoden aikana, jolloin niiden käytöstä ja toiminnallisuudesta on ehditty saada kokemuksia.

Kauhajoen liikuntahalli valittiin vuoden 2012 valtakunnalliseksi liikuntapaikaksi. Palkinnon luovutti valtion liikuntaneuvoston rakentamisjaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Leena Harkimo ja okm:n liikuntayksikön edustaja, Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Ismo Myllyaho.

- Valtion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti valtion toteuttamilta ja tukemilta ympäristö-, rakennus- ja korjaushankkeilta edellytetään suunnittelun ja toteutuksen esimerkillisyyttä, käyttökelpoisuutta, kestävyyttä sekä korkeaa laatua. Vuoden Liikuntapaikan valinnassa kiinnitetään huomiota myös kohteen monikäyttöisyyteen, tasa-arvoon, esteettömyyteen ja soveltuvuuteen laajoille käyttäjäryhmille. Tärkeitä painopisteitä ovat lasten ja nuorten liikunnan olosuhteet sekä terveyttä edistävä liikunta. Nyt palkittu Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalli täyttää erinomaisesti Vuoden Liikuntapaikalle asetetut kriteerit, sanoi valtion liikuntaneuvoston rakentamisjaoston puheenjohtaja Leena Harkimo palkitsemistilaisuudessa pitämässään puheessa.

- Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalli on korkeaa käyttöastetta ajatellen sijaintinsa puolesta ihanteellinen. Yhtenäiskouluna toimivassa koulukeskuksessa liikuntahalli tarjoaa oppilaille erinomaiset olosuhteet sisäliikuntaan. Kokonaisvaltaisia liikunnanopetuksen, välituntiliikunnan ja vapaa-ajanliikunnan edellytyksiä varten myös koulun piha-alueen liikuntapaikkojen tasoon ja toimivuuteen on panostettu. Kaupunki on linjannut hallin taksapolitiikan niin, että kauhajokisten liikuntaseurojen ja yhdistysten käyttövuoroista ei peritä maksuja ryhmiltä, joissa on vähintään 80 % alle 18-vuotiaita harrastajia. Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa on yhdistetty koulujen tarpeet, koripallon korkeimman sarjatason ja muiden sisäpalloilulajien vaatimukset sekä kaupungin tarpeet liikuntahallista monitoimitilana. Salin tekniikkaan, laatuun, akustiikkaan ja valoisuutta lisääviin vaaleisiin pintoihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Rohkeana ratkaisuna voi pitää puuparketin valitsemista lattiamateriaaliksi. Tämä edellyttää panostusta lattian hoitoon ja huoltoon, mihin Kauhajoen kaupunki on sitoutunut. Kohde on myös valtionapuviranomaisten näkökulmasta hyvä esimerkki onnistuneesta yhteisrahoitushankkeesta, jossa on osattu yhdistää toiminnallisesti monen käyttäjäryhmän tarpeet, totesi valinnan perustelut kertonut yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

***************

Liikuntapalvelut Kauhajoen kaupungin hallinnossa

Hyvinvointilautakunta

Liikunta- ja nuorisopalveluiden toimintayksikkö / Hyvinvointilautakunta

Hyvinvoinlautakunnan toimialana ovat opistotoiminta, yleinen kulttuuritoimi, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, nuorisovaltuusto, kirjasto- ja tietopalvelut, ruokamessut sekä kuntamarkkinointi ja tapahtumat.

Kauhajoen kaupungin liikuntapalvelut

Perustehtävä
Luodaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiselle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Hyvinvointilautakunta
Puheenjohtaja: Olli Kiukkonen
Varapuheenjohtaja: Niina Mustajärvi
Lautakunnan esittelijä: Eija Liikamaa
Lautakunnan sihteeri: Sari Korventausta

Liikunta- ja nuorisopalveluiden toimintayksikkö
Toimintayksikön esimies
Vapaa-aikatoimenjohtaja, Paula Kallionpää, puh. 040 505 8164

Sijaisjärjestelyt
Esimiehen sijainen: Erityisnuorisotyöntekijä, Päivi Ojala, puh. 040 591 1281
Erityisliikunnan suunnittelija, Maarit Kaari, puh. 040 594 1466

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

****************

Muuta:

Kunnat saavat liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin asukasluvun mukaan valtionosuutta valtion talousarviossa määritellyn yksikköhinnan mukaisesti. Kuntien liikuntatoiminnan valtionosuudet maksetaan veikkausvoittovaroista valtion urheilubudjetista.

Liikuntapaikoista 75 prosenttia on kuntien omistamia. Opetusministeriö tukee kuntien liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjausta harkinnanvaraisilla avustuksilla.

Linkkejä ajankohtaisesti liikuntaan ja terveyteen liittyen:

Okm
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikuntalaki 390/2015
Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390

Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 550/2015
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150550

AviLSS/liikunta
https://www.avi.fi/web/avi/liikunta#.VjOYtit2E0h

Etelä-Pohjanmaan liitto
http://www.epliitto.fi/

Suupohjan Kehittämisyhdistys  http://www.leadersuupohja.fi/

Suupohjan Seutuportaali http://suupohja.fi/

Valo ry (valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry)

http://www.sport.fi/valo

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU)
http://www.plu.fi/

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
http://www.vammaisurheilu.fi/

Kuortaneen urheiluopisto - Kuortane Sport Resort
http://www.kuortane.com/

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma (KKI)
http://www.kkiohjelma.fi/

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ylläpitää LIKES-tutkimuskeskusta
http://www.likes.fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
https://www.thl.fi/fi/aiheet