Polku: / Palvelut / Liikunta / Liikuntapalvelut

Kauhajoen kaupungin liikuntapalvelut

Liikkuva ja hyvinvoiva Kauhajoki - Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelma vuoteen 2020

Kauhajoella kaupungin liikuntapalveluiden perustehtävänä on tuottaa ja kehittää sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikkumis, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.

Kuntien liikuntatoimen perustehtävää linjaa liikuntalaissa asetettu ohjeistus. Uudistettu liikuntalaki on astunut voimaan 1.5.2015. Liikuntalain tarkoituksena on muun muassa edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Erityisliikuntaryhmät otetaan huomioon

Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on enimmäkseen tavallista terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä selviytyä arjesta mahdollisimman itsenäisesti. Soveltavaa liikuntaa järjestettäessä mm. liikuntatilojen ja -ympäristöjen kuten uimahallien, kuntosalien, koulujen liikuntasalien ja luontoliikunta­paikkojen esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Kauhajoella erityisliikuntaa koordinoi ja toteuttaa erityisliikuntakoordinaattori yhteistyössä eri järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten ihmisten kanssa.

Kauhajoen kaupungin liikunnan kehittämissuunnitelma

Liikunnan kehittämissuunnitelman taustalla oli huoli kuntalaisten terveydestä sekä liikunnallisen elämäntavan ja arkiliikunnan vähentymisestä. Kehittämissuunnitelman ohjausryhmään ja työryhmiin valittiin liikunnan ja terveyden alan asiantuntijoita, päättäjiä ja viranhaltijoita sekä asiasta kiinnostuneita henkilöitä.

Liikunnalla on vahva rooli terveyden edistämisessä. Yksistään liikuntapalvelut ei voi vastata isoon haasteeseen, vaan tarvitaan kaikkien sektoreiden ja yhteistyötahojen aktiivista toimintaa.  

Kauhajoella liikunnan painoalueet (kolme osa-aluetta) määritellään vuosittain. Liikunnan kehittämissuunnitelman ja sen toimenpideohjelman mukaan. Liikunnan kohderyhmänä on koko kaupungin väestö vauvasta ikäihmiseen. Painopistealueet jakaantuvat kolmeen eri osa-alueeseen: 1. Terveyttä edistävää liikunta, 2. Liikuntaympäristöt ja -olosuhteet, 3. Nuoriso  ja kilpaurheilu.

Painopistealueissa on keskitytty erityisesti lasten ja perheiden arkiliikunnan lisäämisen näkökulmaan. Liikunnan kehittämissuunnitelma on tehty vahvassa yhteistyössä kaupungin eri osastojen ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) sekä paikallisten liikuntajärjestöjen kanssa.

Liikunnan kehittämissuunnitelma on osana Kauhajoen kaupungin strategiaa, jolloin suunnitelma ohjaa myös kaupungin päätöksentekoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kehittämissuunnitelman ensimmäisen kerran 24.10.2011. Liikunnan kehitämissuunnitelman toimenpideohjelmaa päivitetään vuosittain tai tarvittaessa.

Ohessa linkit
Kauhajoen kaupungin strategiat, säännöt, ohjeet ja suunnitelmat sivulle
http://www.kauhajoki.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/strategiat-ja-saannot.link

Kauhajoen kaupungin liikuntasuunnitelma pähkinänkuoressa
http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/LIIKU_tiivistelm_28_10_2011.pdf

Kauhajoen kaupungin liikuntasuunnitelman toimenpideohjelma
http://www.kauhajoki.fi/tiedostot/liikunta/Liikunnan_Toimenpideohjelma_26062015_paivitetty.pdf


Liikuntapalveluiden päätoimintaympäristöt

Kauhajoen liikuntapalveluissa on ollut selkeästi kaksi merkittävää toimintaympäristöä: 1. Vapaa-aikakeskus (urheilukeskusalue) ja 2. Sotkan ulkoilu - ja urheilukeskus.

Liikunta on keskittynyt liikuntatoimen palveluiden osalta vapaa-aikakeskukseen; virkistysuimala-urheilutalo Virkkuun ja sen läheisyydessä oleville ulkoliikuntapaikoille ja -alueille. Myös nuorisotalo Räimiskä palveluillaan, sijainnillaan välittömässä läheisyydessä, tukee vapaa-aikakeskuksen ja Virkun liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.

Koulukeskus ja sen liikuntahalli taipuu liikunnan ja urheilun ohella konsertteihin sekä muihin tapahtumiin

Koulukeskuksen liikuntahallin koko on 1 049 m2 ja korkeus 10 metriä. Parkettilattialla varustettu halli on jaettavissa kolmeen osaan. Kiinteitä katsomopaikkoja on noin 1 100, joista puolet on kokoon painuvassa katsomossa. Tapahtumia varten halliin saadaan noin 2 000 katsojapaikkaa. Liikuntahallin yhteydessä katsomon yläosan takana on putkikäytävä, jossa on muun muassa yleisurheilulle harjoitusolosuhteita ja juoksusuora. Näyttämön yhteydessä on pienliikuntatila.

Vuoden 2012 Liikuntapaikka - Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalli

Kauhajoen liikuntahalli valittiin vuoden 2012 valtakunnalliseksi liikuntapaikaksi.
 

***************

Liikuntapalvelut Kauhajoen kaupungin hallinnossa

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvoinlautakunnan toimialana ovat opistotoiminta, kulttuuritoimi, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, nuorisovaltuusto, kirjasto- ja tietopalvelut sekä kuntamarkkinointi ja tapahtumat.

Kauhajoen kaupungin liikuntapalvelut

Hyvinvointilautakunta
Puheenjohtaja: Olli Kiukkonen
Varapuheenjohtaja: Niina Mustajärvi
Lautakunnan esittelijä: Eija Liikamaa
Lautakunnan sihteeri: Sari Korventausta

Liikuntapalveluiden toimintayksikkö
Toimintayksikön esimies
Hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa, puh. 040 772 1129

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

****************

Muuta:

Kunnat saavat liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin asukasluvun mukaan valtionosuutta valtion talousarviossa määritellyn yksikköhinnan mukaisesti. Kuntien liikuntatoiminnan valtionosuudet maksetaan veikkausvoittovaroista valtion urheilubudjetista.

Liikuntapaikoista 75 prosenttia on kuntien omistamia. Opetusministeriö tukee kuntien liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjausta harkinnanvaraisilla avustuksilla.

Linkkejä ajankohtaisesti liikuntaan ja terveyteen liittyen:

Okm
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikuntalaki 390/2015
Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390

Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 550/2015
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150550

AviLSS/liikunta
https://www.avi.fi/web/avi/liikunta#.VjOYtit2E0h

Etelä-Pohjanmaan liitto
http://www.epliitto.fi/

Suupohjan Kehittämisyhdistys  http://www.leadersuupohja.fi/

Suupohjan Seutuportaali http://suupohja.fi/

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU)
http://www.plu.fi/

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
http://www.vammaisurheilu.fi/

Kuortaneen urheiluopisto - Kuortane Sport Resort
http://www.kuortane.com/

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma (KKI)
http://www.kkiohjelma.fi/

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ylläpitää LIKES-tutkimuskeskusta
http://www.likes.fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
https://www.thl.fi/fi/aiheet