Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Sivistyksen hallinto / Kehittamishanke

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 – 2017 (pdf)

Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin  sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen.

Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, opetus- ja koulutuspalvelut, vapaa sivistystyö, kirjastopalvelut sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut.

Hankkeen taustaa

 • Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.9.2014 §202 asettaa sivistyksen hallinnon uudistamisen suunnittelutyöryhmän. Kaupunginhallitus on nimennyt työryhmään edustajansa 29.9.2014.
 • Sivistyksen hallinnon uudistamisen työryhmä on kokouksessaan 13.1.2015 päättänyt lähteä mukaan tarjottuun mahdollisuuteen uudistaa sivistyspalveluita Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden koordinoimana.
 • Hanketta varten laaditaan hankehakemus Tekesille sekä pyritään saamaan koulutusta henkilöstölle OPH:n tukemana.

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Kunta-alan koulutushankkeita

 • lähiesimiesten johtamiskoulutus
 • julkisjohtamisen täydennyskoulutus
 • opettajien täydennyskoulutus

Kunta-alan kehittämishankkeita

 • Kuntastrategioiden valmistelu
 • Kuntien toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaprosessien kehittäminen hallintokunta- ja yksikkötasoilla (tavoitteet, arviointi ja seuranta)
 • Toiminnan tuottavuuden, laadun ja tuloksellisuuden arvioinnin kehittäminen
 • Vaikutusten ennakkoarviointi – menetelmän kehittäminen
 • Kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen
 • Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen
 • Hallinto- ja organisaatiomallien kehittäminen
  - Lautakuntatyöskentely, viranhaltija-/luottamushenkilöyhteistyön kehittäminen
  - Organisaatiomallien kehittäminen (tulosyksikkörakenteet, toimenkuvat, tehtäväalueet)

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Kehittämistoiminnan lähtökohtia

 • kehitettävän organisaation nykytilan ja tavoitteiden selvittäminen
  - realististen tavoitteiden määrittely
  - mahdollisimman laaja avaintahojen osallisuus suunnittelu- ja toteutusvaiheessa
 • kehittämisprojektin toteutusvaiheessa huomio muutoksen johtamisessa ja viestinnässä
 • tavoitteena, että kehittämisen kohteena olevalla organisaatiolla on omat  resurssit kehittämistoiminnan tukemiseen
 • kiinnitetään huomiota kehittämisprojektin tulosten ”juurruttamiseen”,  tavoitteena varmistaa kehittämisprojektin tulosten siirtyminen käytäntöihin

Kehittämistoiminnan nykytila ja haasteet

 • ”Asiakas/kuntalaisnäkökulma” korostuminen ja yhteiskunnassa käynnissä olevat laajemmat muutokset mm.
  - Lasten / nuorten tuentarve muuttuu
  - Monikulttuurisuus
 • Toimintaympäristön muutokset (mm. verkostotyön, moniammatillisuuden korostuminen) lisäävät osaltaan tarvetta kehittämistyölle
 • henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus suunnittelu- ja kehittämistehtävissä kasvaneet => uusi työelämän ”sukupolvi” edellyttää vaikutusmahdollisuuksia
 • työnkuvan muuttuessa ja osaamistarpeiden kasvaessa henkilöstön perustehtävän toteutukseen liittyvä osaaminen ei riitä =>  tarvitaan myös kehittämisosaamista
 • kehittämis- ja suunnittelutehtäviin lisääntymisen myötä ongelmaksi on muodostunut kehittämistyön ja muutosten johtaminen (projektihallinta, ajanhallinta, resurssit, johtaminen
   

Kauhajoen sivistyspalvelujen hallinnon uudistaminen – 2015 - 2017

 1. Hallintomallin kehittämistyö käynnistyy – projektisuunnitelman laadinta (tammikuu)
  1) Yhteisen tavoitteen määrittely
       viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä  16.2.2015.
  2) Projektisuunnitelman laadinta
      - Hallinnon kehittämissuunnitelma (tekes)
      - Johtamisosaamisen kehittämissuunnitelmia (oph)
   
 2. Rahoituksen haku ( tammi-/helmikuu)
  1) Tekes: julkisten palveluiden / organisaatioiden kehittäminen
       (haku / päätös helmi/maaliskuu)
  2) Opetushallitus: sivistystoimen pedagogisen johtamisen kehittäminen
       (haku päättyy 15.1.-15, päätös huhtikuussa)
 3. Hallinnon kehittämistyö käynnistyy – organisaatiomuutoksen valmistelutyö
  (maalis-kesäkuu)

  1) nykytilan analyysi,
  2) toimintaympäristön muutosten ennakointi,
  3) Sivistyksen uusi organisaatio- ja hallintomalli
       1) Hallintosäännön valmistelutyö
       2) Tehtävänkuvat ja vastuut - henkilöstöneuvottelut
       3) Strategiatyön käynnistäminen uuden hallintomallin ja toimintaympäristön
           muutosten pohjalta
  => Mallin hyväksyminen (luottamushenkilöpäätös)

 4. Uusi organisaatio- ja hallintomalli (elokuu-15 – toukokuu-16)
  1) Pedagogisen johtamisen kehittäminen (oph-koulutus)
       1) Henkilöstöjohtaminen
       2) Talousjohtaminen
       3) strateginen johtaminen
  2) Toiminnan käynnistäminen ja jalkauttaminen (tekes-hanke)
       1) Viestintä / henkilöstöneuvottelut => yhteisten pelisääntöjen laadinta
       2) toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi - TTS 2016
       3) Palvelualojen strateginen kehittäminen – kehittämissuunnitelmat 2016 - 2017
       4) Toimintatapojen mallintaminen
           => Sivistyksen ja palvelualojen vuosikellot
  3) Organisaatio- ja hallintomallin vakiinnuttaminen   

Tammikuu -15    Kesäkuu -15     Joulukuu -15     Kesäkuu -16


Yhteystiedot:

 • Lapin yliopiston yhteyshenkilö:
  Koulutus- ja kehitysjohtaja Antti Koski
  antti.koski@ulapland.fi
  p. 040 736 8481
 • Kauhajoen kaupungin yhteyshenkilö:
  Erityisopetuksen rehtori Lari Marjamäki
  lari.marjamaki@kauhajoki.fi
  p. 040 838 6715

 

Kehittämishankkeen alussa kuultiin johtavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.

Haastattelujen perusteella rakennettiin tavoitetilaksi talo,
jossa on vahva perustus, tukevat seinät, sekä pitävä katto.

 • Kentän asiantuntijuus on vahva perustus
 • Yhteistyö ja kehittäminen ovat vankat seinät
 • Johtaminen on suunnannäyttäjä ja luotettava suoja
 • Kaikkien näiden vankan talon rakennusaineiden sisällä operatiivisten toimintojen
  on hyvä toteutua