VETURIOPETUS

 

Veturiopetus on perusopetuslakiin perustuvaa toimintaa, jonka mukaisesti avo- tai osastohoidossa (erityissairaanhoito sekä sijaishuolto) olevalle oppilaalle on aina järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista.(Perusopetuslaki 4 a §)


 

Opetus on aina erityisopetusta huolimatta siitä, onko oppilas otettu tai siirretty erityisopetukseen. Oppilaan veturiopetuksen paikka määräytyy sen mukaisesti, onko hän joko erityissairaanhoidon ja/tai sijaishuollon piirissä. Tämän vuoksi veturiopetus palvelee kaikkia Suupohjan seutukunnan kuntien ja koulujen perusopetuksen oppilaita.

Veturiopetuksen ensisijaisena tehtävänä on hoitaa erityissairaanhoidon avopotilaana sekä sijaishuollossa olevien oppilaiden opetus. Koulussa noudatetaan peruskoulun opetussuunnitelman perusteita, koulun omaa opetussuunnitelmaa ja/ tai oppilaalle laadittua henkilökohtaista opetuksen järjestämiseksi laadittua suunnitelmaa tai oppimissuunnitelmaa.

Veturiopetuksen tavoitteena on turvata oppilaan koulunkäynti perusopetuslain mukaisesti avohoidon ja sijaishuollon aikana sekä tukea oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä yhdessä hoidon asettamien tavoitteiden kanssa. Jakson aikana tavoitteena voivat olla esimerkiksi koulumuotoarviot, koulunkäynnin tilanteen selkiyttäminen ja tukeminen, oppilaan syrjäytymisen estäminen tai peruskoulun suorittaminen loppuun.

HARJULAN RYHMÄ JA SOPO-RYHMÄ

Perhekoti Harjulan pihapiirissä toimii Kauhajoen kaupungin pienluokka. Koulun opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja Marjukka Anttila. Ryhmän oppilaina ovat pääasiassa 1.-6.-luokkalaisia oppilaita. Koulunkäynnin tukena ja mahdollistajana on lisäksi koulunkäyntiohjaajia ja henkilökohtaisia koulunkäyntiavustajia.

SOPO-ryhmä toimii Puistotiellä. Ryhmän opettajana toimii erityisopettaja Niina Viljanen. Ryhmän oppilaina on pääasiassa 7.-9.-luokkalaisia oppilaita. Koulunkäynnin tukena on lisäksi koulunkäyntiohjaaja.

 

Taito- ja taideaineiden opetusta integroidaan vuosiluokkien mukaisesti Kauhajoen koulukeskuksen ryhmiin oppilaiden omien edellytysten mukaisesti. Uutena menetelmänä Harjulan ryhmässä on syksystä 2011 aloitettu viikoittainen seikkailutoiminta, jossa tavoitteena on oppilaiden itsetunnon vahvistuminen.

Koulupalvelut suunnitellaan yhteistyössä vanhempien ja sosiaalityöntekijän sekä Harjulan kesken. Lapsen on mahdollista opiskella myös alueen muissa kouluissa, mikäli se on hänen etunsa mukaista.

Pienluokassa on tekemisen meininki ja oppimateriaali on laadukasta ja monipuolista huomioiden oppilaiden yksilölliset erot ja mahdolliset diagnoosit. Koulun, Harjulan osaston ja NUPO:n henkilökunta ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään.