Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Aamu- ja iltapäivätoiminta / Toimintasuunnitelma


Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.5.2020 § 27

 


KAUHAJOEN KAUPUNGIN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
TOIMINTASUUNNITELMA LV. 2020 - 2021


Sisällysluettelo

1. YLEISTÄ 3

2. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 3

3. TOIMINNAN TAVOITTEET 4

3.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4

3.2 TOIMINTAAN HAKEMINEN 5

3.3 TOIMINTAPAIKAT 5

3.4 TOIMINTAMAKSUT JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 6

3.5 TOIMINTA-AIKOJEN ILMOITTAMINEN 8

3.6 OHJAAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET 8

3.7 TOIMINNAN SISÄLTÖ 9

3.8 AAMU- JA VÄLIPALAN JÄRJESTÄMINEN 10

4. KULKEMINEN 10

4.1 VAKUUTUS 10

4.2 TURVALLISUUS 11

5. YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA 11

6. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA OSANA KOULUA 11

7. TOIMINNAN KOORDINOINTI JA OHJAUS 11

8. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA SÄÄTELEVÄT LAIT, ASETUKSET SEKÄ MUUT OHJEET 13

 

 

1. YLEISTÄ

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Kauhajoella esioppilaiden subjektiivinen hoito järjestetään aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä.

Kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on tehty tukemaan perusopetuslain mukaisesti järjestettävää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminnan periaatteet määritellään toimintasuunnitelmassa. Toimintasuunnitelma on työväline ja toimintaopas huoltajille. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain se hyväksytetään sivistyslautakunnassa.

Kauhajoella aamu- ja iltapäivätoimintaa on ollut kaupungin järjestämänä syksystä 2007 lukien. Tätä ennen toimintaa järjestivät yhdistykset joidenkin koulujen yhteydessä. Vuoden 2013 alusta aamu- ja iltapäivätoiminta on siirtynyt opetuksen ja koulutuksen vastuualueelle.

 • Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien koulujen yhteydessä, edellyttäen, että toimintaan osallistuu vähintään seitsemän jokapäiväistä käyttäjää
 • Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaa koko perusopetuksen ajan tai niin kauan, kun heillä on erityisen tuen päätös voimassa.

   

2. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta vastaa kaupunki. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet, joiden mukaisesti toimintaa tulee järjestää.

Aamu- ja iltapäivätoiminta pohjautuu perusopetuksen arvoihin, joita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Toiminnan tulee perusopetuksen
tavoin edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.

Toiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle, ja toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä
tukea perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman aikuisen läsnäoloa ennen ja jälkeen koulupäivän.

Toiminnalla on oma erityisluonteensa, sillä siihen osallistuminen on vapaaehtoista, ja se sijoittuu lapsen vapaa-aikaan. Tämä näkyy toiminnan sisällöissä, joiden tavoitteina on tarjota lapselle ohjattua ja omaehtoista, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä tarjota lapselle mahdollisuus rauhoittumiseen. Toiminnassa pyritään luomaan avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri. Päivän aikana lapselle luodaan edellytykset läksyjen tekoon, mutta vastuu niiden tekemisestä on huoltajilla.

 

3. TOIMINNAN TAVOITTEET

Yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi toiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Kodin kasvatustyön tukeminen edellyttää keskinäiseen kunnioitukseen ja tasa-arvoisuuteen perustuvaa yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta. Kotien kasvatustyötä tuettaessa lähtökohtana on, että lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja ohjaajilla on ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta.
Huoltaja on lapsensa asioiden asiantuntija. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus on pohja hyvälle yhteistyölle. Huoltajan suostumuksella aamu- ja iltapäivätoimenohjaaja voi osallistua lasta koskeviin neuvotteluihin (esim. oppilashuoltotyöryhmä).

Lapset ovat ikä- ja kehitysvaiheensa mukaisesti itsestään ja teoistaan vastuullisia, mutta tarvitsevat eettisessä ajattelussaan ja vuorovaikutustaidoissaan aikuisen ohjausta. Lasta ohjataan sellaisiin menettelytapoihin, joilla mahdollisia ongelmatilanteita voidaan käsitellä myönteisesti ja ratkaisukeskeisesti

Toiminnalla pyritään edistämään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lasten rohkaisu ja kannustaminen tukevat itsetunnon kehitystä, ja samalla lapset oppivat luottamaan omiin taitoihinsa. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lasten mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet. Ikätasonsa mukaisesti lasten tulee saada osallistua yhteisten sääntöjen ja sopimusten muotoiluun. Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ehkäisevät kiusaamista ja syrjäytymistä.

Perusopetuslain mukaan kunnan tulee arvioida antamaansa tai hankkimaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa, sekä osallistua ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoituksena on turvata tavoitteiden toteutuminen, ja sen keskeiset tulokset tulee julkaista.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa arvioidaan määräajoin ja arvioinnissa huoltajat ja lapset arvioivat toteutunutta toimintaa.

3.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lain mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. Toimitilat ja välineet tulee olla turvallisia ja tarkoituksenmukaisia. Jokaisella ryhmällä tulee olla käytössään sekä sisä- että ulkotilat. Suurimmalla osalla toimintapaikoista on omat tilat käytössä tai ne ovat yhteiskäytössä esim. esikouluryhmän kanssa. Toiminnan suunnittelussa ohjaajat huomioivat mahdollisuuden käyttää koulun tiloja esimerkiksi liikuntasalia ja sopivat sen käytöstä ko. koulun johtajan kanssa.

Tavoitteena on, että kaikkien toimintapaikkojen tilat saadaan toimiviksi ja mahdollisimman viihtyisiksi.

3.2 TOIMINTAAN HAKEMINEN

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan samaan aikaan kuin on päivähoitoon haku ja esiopetukseen ilmoittautuminen. Hakuajasta ja toiminnasta ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä sivistystoimen internet-sivulla.
Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka ei siirry automaattisesti seuraavalle lukuvuodelle, vaan se on haettava lukuvuosittain uudestaan.
Mikäli toimintaan hakeutuu enemmän lapsia kuin paikkoja voidaan järjestää, valintajärjestys on seuraavanlainen:

 

 • 1. Esioppilaat
 • 2. 1-2 -luokan oppilaat, jotka tarvitsevat toimintaa kasvatuksellisista ja sosiaalisista(lastensuojelun avohuollon tukitoimi) tai terveydellisistä (lääkärin lausunto) syistä
 • 3. 1-2 –luokan oppilaat, joiden vanhemmat ovat työn tai opiskelun takia estyneet itse hoitamasta lastaan.
 • 4. Muut hakijat (tarveharkinta)
   

Varhaiskasvatuslain 19.1.1973/36 (muutettu 29.1.2016/108) 11 a §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Opetushallituksen linjauksen mukaan esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli jompikumpi huoltajista, tai kumpikin ovat työttömiä tai kotona, 1-2 lk:n oppilaalla ei ole oikeutta aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Huoltajille toimitetaan viranhaltijapäätös toimintaan hyväksymisestä tai hylkäävästä päätöksestä kesäkuun loppuun mennessä. Jos toimintaan oikeutettu 1-2 lk:n oppilas jää ilman paikkaa, huoltaja voi hakea lukuvuoden aikana mahdollisesti vapautuvia paikkoja uudella sähköisellä hakemuksella.

3.3 TOIMINTAPAIKAT

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikat.
Lukuvuonna 2020 -2021 toimintaa järjestetään seuraavissa paikoissa, jos toimintaan osallistuu vähintään seitsemän käyttäjää:

Aamu- ja iltapäivätoiminta: Toiminta-aika 7.00 – 17.00 (koululaisille 16.15 saakka)

1. Aron toimintapaikka, (Aronkuja 18 p. 043 820 0175)

2. Koulukeskuksen toimintapaikka Mukulat, (Aninkuja 3-5, p. 043 820 0439)
                                                       Ketut, (Aninkuja 3-5, p. 040 484 0045)
                                                       Filppulan toimipiste, (Rekitie 18, p. 040 687 2433)
 
3. Päntäneen toimintapaikka, (Keturinkyläntie 5, p. 043 820 0178)

4. Kolmenraitin toimintapaikka, (Lustilantie 326, p. 040 766 9067)

5. Pukkilan toimintapaikka, (Hyypäntie 78, p. 043 820 0177)

6. Kainaston toimintapaikka, (Kainaston keskustie 28, p. 040 484 8184)

9. Hyypän toimintapaikka, ( Jokimäentie 951, p.040 723 3310 )

Mikäli aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-aika ei riitä esioppilaan hoidon järjestämiseksi, tarjotaan esioppilaalle vuoropäivähoitoa. Tällaiseen voi olla syynä esimerkiksi esioppilaan huoltajan vuorotyö. Mikäli vuorohoidon tarvetta ilmenee, on siitä otettava yhteys oppilasasiainsihteeriin ja tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti.
Tämä järjestely ei koske koululaisia.

Oppilaan huoltaja vastaa oppilaan tuomisesta ja hakemisesta toiminta/hoitopaikasta.

Mikäli vuorohoitotarpeen vuoksi tarvitaan saattokuljetusta vuorohoitopaikan ja esiopetuspisteen välillä, se järjestetään koulutuksen järjestäjän toimesta.

3.4 TOIMINTAMAKSUT JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

Huoltaja voi varata toiminnan käytettäväksi joko 0-10 kertaa kuukaudessa tai yli 10 kertaa kuukaudessa ja maksu peritään sen mukaan, minkä palveluntarpeen huoltajat ovat varanneet.
Toimintaa ei voi varata ristiin (esim. aamutoimintaa 0-10 pv/kk ja iltapäivätoimintaa yli 10 pv/kk).

Soveltamisohje:

Jos olet varannut aamu- ja iltapäivätoimintaa 0-10 pv/kk tai yli 10 pv/kk niin jokainen käytetty toimintakerta kuluttaa yhden päivän. Esim. Varaus 0-10 pv/kk ja lapsi käyttää vain
aamu on yksi toimintapäivä käytetty.

Jos toiminnan tarpeessa tulee muutoksia, tulee huoltajan ilmoittaa niistä etukäteen Johanna Pitkäselle ja muutos astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta
Hakemus käsitellään viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Muutosten tulee olla voimassa aina vähintään kaksi kuukautta.

0-10 kertaa kuukaudessa:
Aamutoiminta 40€ / kk
Iltapäivätoiminta 60€ / kk
Aamu- ja iltapäivätoiminta 100€ / kk

TAI

yli 10 kertaa kuukaudessa:
Aamutoiminta 70€ / kk
Iltapäivätoiminta 90€ / kk
Aamu- ja iltapäivätoiminta 160€ / kk

Ellette ota toimintapaikkaa vastaan, siitä tulee ilmoittaa mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin ennen toiminnan alkamista. Muussa tapauksessa paikasta peritään varauksen mukainen maksu.

Saadakseen toimintapaikan, edelliset aamu- ja iltapäivätoimintamaksut tulee olla suoritettuna.

Maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä johtuen huoltajan elatusvelvollisuudesta, toimeentuloedellytyksistä tai huollollisista syistä. Maksualennusta /- vapautusta haetaan siihen tarkoitetulla hakemuksella liitteineen. Mahdollinen alennus/vapautus astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. Päätöksen tekee kasvatus- ja opetusjohtaja.

Hakemukseen tulee liittää samassa taloudessa olevien avio/avopuolisoiden osalta:

 • - palkkatodistus tai tilinauha (viimeisin)
 • - viimeisin vahvistettu verotuspäätös (kaikki sivut)
 • - muut tulot (eläkkeet, työttömyyspäiväraha, sivutulot, vuokratulot, pääomatulot ja muut verotettavat tulot)
 • - selvitys saadusta tai maksettavasta elatusavusta
 • - selvitys opiskelu- tai kurssipaikasta ja opintojen aikaisesta tulosta
 • - selvitys maataloustuloista sekä metsän pinta-alasta
 • - selvitys muista palkasta suoraan pidätettävistä menoista

Mikäli alennus/vapautus halutaan voimaan heti toimintakauden alusta, tulee hakemus ja liitteet toimittaa Sanni Kuntolalle ennen juhannusta. Muussa tapauksessa alennus/vapautus astuu voimaan hakemuksen jättöä seuraavan kuukauden alusta.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan koko kalenterikuukautena, lääkärintodistuksen perusteella maksua ei peritä.
Lääkärintodistus tulee toimittaa Sanni Kuntolalle. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi perustelemattomasta syystä ei osallistu toimintaan lainkaan yhden kuukauden aikana, kaupungilla on oikeus irtisanoa toimipaikka seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja seuraa lasten läsnäoloa. Kasvatus- ja opetusjohtaja tekee päätöksen irtisanomisesta.

Esiopetusikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukaiseen varhaiskasvatuspaikkaan esiopetusvuoden heinäkuun loppuun saakka.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivinä, ei lauantaisin. Kouluvuoden lomien aikana ja kesäkuulla ei koululaisille järjestetä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Tarvittaessa huoltajat hakevat esioppilaalle koulujen lomien ajaksi hoitoa varhaiskasvatuksen kautta (sähköinen hakemus).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve tulee irtisanoa aina joko sähköpostitse tai kirjallisesti lomakkeella ja se astuu voimaan irtisanomista seuraavan kuukauden alusta.

Jos lapsen aamu- ja iltapäivätoiminta perustuu kehitysvammaisten erityishuoltolakiin ja toiminta on lapsen erityishuolto-ohjelmaan kirjattua erityishuoltoa, heille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa myös koulujen loma-aikoina tarpeen mukaan. Näille lapsille toiminta on huoltajalle maksutonta.

Toimintamaksu laskutetaan aina seuraavalla kuulla, voimassa olevan varauksen ja päiväkirjamerkintöjen mukaisesti. Jos sovitut toimintapäivät ylittyvät, maksua muutetaan
vastaamaan todellista käyttöä toisen ylittävän kalenterikuukauden alusta. Maksu erääntyy maksettavaksi aina kuukauden viimeinen päivä ja se maksetaan kotiin lähetettävällä
laskulla. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta kehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle.

Mikäli paikkaa ei ole käytetty kahtena peräkkäisenä kuukautena, toimintapaikka menetetään. Tämä koskee myös sosiaalisin perustein saatua toimintapaikkaa.

Kaupunki voi irtisanoa oppilaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta kesken toimintakauden, mikäli kolmen kuukauden asiakasmaksut ovat maksamatta. Opetustoimenjohtaja tekee päätöksen irtisanomisesta.
Maksu voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

Aamu- ja iltapäivätoimintalasku lähetetään aina siihen osoitteeseen, jossa lapsi väestötietojärjestelmän mukaan asuu.
Jos lapsi asuu sijaisperheessä, toimintalasku lähetetään sijaisperheen osoitteeseen. Sijaisperhe hoitaa laskutusasiat keskenään sijoituskunnan kanssa.

Asiakkaat (esioppilaat), jotka käyttävät aamu- ja iltapäivätoimintaa ja lisäksi vuorohoitoa, maksu peritään vain aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Täydentävä varhaiskasvatus on
maksutonta. Asiakkaalle lähetetään kuitenkin varhaiskasvatuksen maksupäätös, jossa tiedoksiannossa lukee ”kun lapsella on käytössä yhtä aikaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä täydentävä vuorohoidon varhaiskasvatuspalvelu, asiakasmaksu peritään vain aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja varhaiskasvatus on maksutonta.”

Laskutukseen liittyvät tiedustelut:

Toimistosihteeri Sanni Kuntola, puh. 040 674 7870

3.5 TOIMINTA-AIKOJEN ILMOITTAMINEN

Huoltajien tulee ilmoittaa toiminta-ajat Tieto Edun kautta.

Toiminta-ajat ilmoitetaan toimintapaikkaan etukäteen ennen seuraavan kuun alkua. Vaihtelevissa työajoissa ilmoitus tulee tehdä viimeistään edellisen viikon maanantaina kello 24 mennessä.Toiminnan alkaessa ensimmäisen viikon hoitoajat voi ilmoittaa toimintapaikan puhelinnumeroon.

3.6 OHJAAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET

Perusopetuslain 48 e § mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioiden riittävä määrä ammattitaitoisia ohjaajia.

Valtioneuvoston asetuksessa (115/2004) säädetään perusopetuslain 8a luvussa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan kelpoisuusvaatimuksista. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajana on kelpoinen henkilö;

 • 1) joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, opistoasteisen tutkinnon, ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja jolla on koulutuksen yhteydessä hankittu tai kokemuksella osoitettu taito toimia lapsiryhmän ohjaajana

 • 2) jolla on kelpoisuus antaa luokanopetusta, esiopetusta, erityisopetusta tai aineenopetusta tai toimia oppilaanohjaajana
   

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta astui voimaan 1.4.2004. Työnantaja on velvollinen tarkistamaan henkilön rikosrekisterin ennen työsuhteen alkamista.

3.7 TOIMINNAN SISÄLTÖ

Toiminnan sisällöt suunnitellaan niin, että toiminta muodostuu lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikuntaa, ulkoilua ja mahdollisuutta omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Erityisesti kiinnitetään huomiota leikkiin ja luovaan toimintaan sekä myönteisiin elämyksiin.
Lapsen, huoltajan ja ohjaajan keskustelu ja tiedonvaihto siitä, millainen toiminta lasta kiinnostaa ja mikä tuottaa hänelle iloa ja virkistystä, vaikuttaa toiminnan sisällön käytännön toteutukseen.
Yhteistyö koulun kanssa lisää oppilaantuntemusta. Tämän lisäksi yhteistyöllä on suuri merkitys lapsen koko päivän suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjaajien työtä voidaan tukea eritysopettajien tai oppilashuoltohenkilöstön antaman konsultaation avulla.
Jokainen toimintayksikkö laatii oman vuosisuunnitelman, josta näkyy miten eri sisällölliset kokonaisuudet otetaan huomioon. Toimintakauden aloituspalaverissa sovitaan ohjaajien kesken yhteisistä teemoista, joita yksikössä toteutetaan lasten ja aikuisten mielenkiinnon mukaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta kootaan seuraavista kokonaisuuksista:
• eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus

• leikki ja vuorovaikutus
• liikunta ja ulkoilu
• ruokailu ja lepo
• kulttuuri ja perinteet
• käden taidot ja askartelu
• kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu
• mediataidot
• arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa
• erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit
Koulun kerhotoimintaan ja taiteen perusopetukseen osallistuminen voi olla osa lapsen aamu- ja iltapäivätoimintaa.

3.8 AAMU- JA VÄLIPALAN JÄRJESTÄMINEN

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa käytetään kaupungin ruokahuollon suunnittelemaa välipalalistaa, jonka mukaan ohjaajat tilaavat aamu- ja välipalaan tarvittavat ruoka-aineet keskuskeittiöltä.

Ateriahetkiin liittyy kasvatuksellista ohjausta. Tällöin lasta pyritään ohjaamaan tarkoituksenmukaiseen ateriarytmiin sekä monipuolisiin ruokavalintoihin ja hyviin ruokailutapoihin.

Aamutoiminnassa oleville lapsille tarjotaan aamupala ja iltapäivätoimintaan osallistuvat saavat välipalan.

 

4. KULKEMINEN

Lapset siirtyvät iltapäivätoimintaan välittömästi koulutyön päätyttyä.
Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää kuljetusta aamu- ja iltapäivätoimintaan. Vanhemmat vastaavat kyydityksestä kodin ja toimintapaikan välillä. Poikkeuksena ovat ne koulukuljetuksen piiriin muutenkin kuuluvat lapset, jotka voivat toimintaan tullessaan tai sieltä kotiin lähtiessään käyttää olemassa olevia kuljetusvuoroja, jos niissä on tilaa ja jos lapsen omalla koululla ei järjestetä aamu- tai iltapäivätoimintaa.

4.1 VAKUUTUS

Kauhajoen kaupunki on vakuuttanut aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat lapset.

4.2 TURVALLISUUS

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikat, jotka sijaitsevat koulurakennuksessa, toimivat kouluille laadittujen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien mukaisesti. Muut yksiköt toimivat ko. kiinteistöille laadittujen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien mukaisesti.

 

5. YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet määrittävät yhdeksi toiminnan tavoitteeksi kodin kasvatustyön tukemisen, mikä edellyttää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta kodin kanssa. Tavoitteena on, että ohjaajien ja vanhempien välinen yhteistyö on osa iltapäivätoiminnan arkea. Samoin kuin kaikessa kasvatus- ja opetustyössä, myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajat ovat vaitiolovelvollisia.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat osallistuvat koulujen vanhempainiltoihin, mikäli mahdollista ja he tapaavat lasten vanhempia myös arkisin kun lapsia haetaan kotiin. Tiedotettavista asioista viesti kulkee kirjallisten tiedotteiden, Wilman, reissuvihon tai tekstiviestien välityksellä. Vanhemmille tulee tiedottaa riittävästi toiminnasta ja mahdollisista poikkeustilanteista. Vanhempia kannustetaan olemaan yhteydessä iltapäivätoiminnan ohjaajiin, koulunjohtajiin/ rehtoreihin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattoriin mieltä painavien asioiden selvittämisessä.

 

6. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA OSANA KOULUA

Aamu- ja Iltapäivätoiminta on osa koulun toimintaa. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö korostuu. Koko koulun henkilökuntaa tulee informoida aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja sen toimintatavoista. Tiedonkulku koulun ja iltapäivätoiminnan välillä on avointa ja mutkatonta, ja on helpompaa, jos osapuolet tuntevat toisensa ja tapaavat säännöllisesti. Opettajien tulee informoida aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia muutoksista, jotka vaikuttavat aamu- ja iltapäivätoimintaan esim. koulun tapahtumat ja retket.

Muita yhteistyömuotoja ovat mm. yhteiset vanhempainillat tai - vartit, koulunkäynninohjaajien yhteiskäyttö ja koulun tilojen ja välineiden käyttö.

 

7. TOIMINNAN KOORDINOINTI JA OHJAUS

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa ja valvoo kasvatus- ja opetuslautakunta. Toiminta kuuluu opetuksen ja koulutuksen vastuualueelle.

Ko. vastuualueella aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävät tehtävät on jaettu seuraavasti:

Toimistosihteeri Johanna Pitkänen p. 040 350 8828
sähköposti: johanna.pitkanen@kauhajoki.fi

Vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan ilmoittautumis- ja hakuprosessista

 •  tiedotus; huoltajakirjeet, lehti-ilmoitukset, esitteet
 •  sähköisten ilmoittautumisien vastaanotto ja yhteenvedon laatiminen hakuajan jälkeen
 •  aamu- ja iltapäivätoiminnan päätösten valmistelu, sijoitusten tekeminen sekä erityisen tuen oppilaiden osalta maksupäätökset
 •  asiakasohjaus
 • toimintapäivien varausmuutokset
 • toimintapaikan irtisanomiset
 • varausten seuranta

Toimistosihteeri: Sanni Kuntola p. 040 674 7870
sähköposti: sanni.kuntola@kauhajoki.fi

        -    maksuvapautukset
       -    suoritusten seuranta
        -   laskutus         

 
Opetustoimenjohtaja: Lari Marjamäki p.040 838 6715 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisvastuu ja päätösvalta

Vastaa ja päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien sijoittamisesta toimipisteisiin sekä laskee aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstötarpeen.

Asiakaspäätökset

 • aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelupäätökset
 • aamu- ja iltapäivätoiminnan harkinnanvaraiset maksualennusta tai – vapautusta koskevat päätökset.

Alueellisen kehittämisverkoston jäsenenä toimiminen
Toiminnan kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön koulutuksien suunnittelu yhteistyössä koulunjohtajien ja rehtoreiden kanssa.

**********

 


8. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA SÄÄTELEVÄT LAIT, ASETUKSET SEKÄ MUUT OHJEET

• Perusopetuslaki (628/1998) 48 a, b, c, d, e ja f § (1136/2003)
• Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010)
• Laki perusopetuslain muuttamisesta (1136/2003)
• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muuttaminen ja täydentäminen
• Opetushallituksen määräys 50/01/2010
• Varhaiskasvatuslaki (36/1973) viimeisin muutos 29.12.2016 ja voimaan 2017
• Lastensuojelulaki (417/2007)
• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
• Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977
• Kuntalaki (410/2015)
• Hallintolaki (434/2003)
• Henkilötietolaki (523/1999)
• EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) 28.5.2018 alkaen
• Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
• Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (532/2017)
• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (1138/2003)
• Valtioneuvoston asetus 8115/2004
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
• Laki julkisista hankinnoista
• Perusopetuksen laatukriteerit (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:29)

• Aamu- ja iltapäivätoiminnan - toimintasuunnitelma ja tarvittavat lomakkeet löytyvät sähköisenä versiona Kauhajoen kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.kauhajoki.fi -> opetus, koulutus -> aamu- ja iltapäivätoiminta.

Päivitetty 28.5.2020/JP