Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Esiopetus

Esiopetuksen tehtävät ja yleiset tavoitteet

Esiopetuksen tehtävänä on tarjota jokaiselle esiopetusikäiselle mahdollisuus osallistua lapsen kokonaiskehitystä ja oppimista tukevaan, leikinomaisesti toteutettuun ryhmätoimintaan ennen oppivelvollisuuden alkamista. Näin lapsille taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen.

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva velvollisuus osallistua esiopetukseen 1.8.2015 lukien (PoL 26a§). Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta kaikille sen alueella asuville esiopetusikäisille ja sitä annetaan n. 700 tuntia vuodessa eli 19 h/vko. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy pääsääntöisesti lapsen osoitteen perusteella lähikoulualueella esiopetusta antavasta toimipaikasta.

Lapsen esiopetuspaikka voi olla muu kuin osoitteen mukainen toimipiste, jos

  • lapsen terveydentila sitä edellyttää
  • lapselle on tehty erityisen tuen päätös

Huoltajat voivat hakea myös toissijaiseen esiopetuspaikkaan perustellusta syystä, mutta subjektiivista oikeutta päästä tähän hänellä ei ole. Toissijaiseen esiopetuspaikkaan otetaan, mikäli ryhmässä on tilaa.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Laissa ei säädetä lapsen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta. Virallisen esiopetusjärjestelmän ulkopuolella lapsille annettava esiopetus katsotaan perusopetuksen tavoin kotiopetusta vastaavaksi, vaikka se olisi organisoitu esiopetuksen tavoin ja vastaisi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiopetukselle asetettuja tavoitteita (HE 135/2014 vp).

Hoito-oikeus
Esioppilailla on subjektiivinen hoito-oikeus, joka järjestetään pääsääntöisesti apip-toimintana. Mikäli hoidon tarve on runsas, järjestetään se varhaiskasvatuksen kautta.


Esiopetuksen tavoitteita esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla.  Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.  Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan. 

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana.


Opetuksen lähtökohtana ovat lapsi ja lapsen tarpeet. Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan jokaisen lapsen ainutkertaisen yksilöllisyyden huomioonottamista ja kunnioittamista kaikessa kasvatuksessa ja opetuksessa.

Mahdollisimman yhtenevät kasvatustavoitteet lapsen kodista alkaen ovat hoidon ja opetuksen kehittämisen perusta. Kasvatus on esiopetuksen haasteellisin osa, jonka kehittämiseen on koko ajan uhrattava voimavaroja. Juuri tässä lapsen kehityksen vaiheessa se kantaa myös parhaiten hedelmää. lapsen suotuisan kehityksen kannalta onkin erityisen tärkeää kodin, päivähoidon, koulun ja muiden tahojen yhteistyö, joka luo perustan lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle.

ESIOPETUKSEN KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Esiopetuksen tärkeimpänä tavoitteena on lapsen itsetunnon kehittyminen terveeksi ja vahvaksi. Terve itsetunto on välttämätön persoonallisuuden kasvamiselle ja kaikelle oppimiselle. Myönteiset oppimiskokemukset vahvistavat lapsen identiteettiä ja antavat pohjan elinikäiselle oppimiselle, tietojen ja taitojen hankkimiselle elämää varten.

Esiopetuksessa lapsi tulee tietoiseksi omasta oppimisestaan. Hän oppii keskittymään, kuuntelemaan ja hallitsemaan itseään erilaisissa tilanteissa. Hän omaksuu perustaitoja, -tietoja ja valmiuksia oppimisen eri alueilla ikänsä ja edellytyksensä mukaisesti. Hän säilyttää oppimisen ilon ja innostuksen sekä uskaltaa rohkeasti ja luovasti kohdata uudet haasteet.

 

Esiopetuksen opetussuunnitelma löytyy tästä linkistä:

 

Päivitetty 7.2.2018