Polku: / Palvelut / Nuoriso / Suupohjan Ankkuri ja Katusovittelu

            

 

Suupohjan Ankkuri-toiminta ja Suupohjan Katusovittelu

Suupohjan alueella (Kauhajoki, Isojoki, Teuva ja Karijoki) on vuoden 2017 alustaa alettu suunnitella ja toteuttaa Ankkuri-toimintaa.

Suupohjan Ankkuri-toiminnan tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen ja tehdä ehkäisevää työtä rikollisuuden ehkäisemiseksi. Toiminta perustuu monialaisen tiimin yhteistyöhön ja ammattitaitoon. Ankkuri-tiimin työote mahdollistaa nuorten tekemien rikosten selvittämisen kokonaisvaltaisesti ja oikeanlaisen avun ja tuen piiriin ohjaamisen. Nopean puuttumisen ja asioiden läpikäymisen ansiosta rikosten uusimisen riski pienenee. Asioiden käsittely ei pitkity, vaan ne saadaan käsiteltyä nopeasti ja monialaisesti. Ankkuri-tiimissä yhdistyy monen alan asiantuntemus ja tilanne tulee hoidetuksi kokonaisvaltaisesti samalla kertaa.

Suupohjan Ankkuri-toiminnan tavoitteet:

1) Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.

2) Nopea puuttuminen perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen. Tähän tavoitteeseen keskitytään myöhemmin, kun Suupohjan Ankkuri-toiminta on lähtenyt käyntiin.

3) Sisäisen turvallisuuden lisääminen monialaisella yhteistyöllä.

4) Ankkuri-toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen osaksi perustyötä.

Suupohjan Ankkuri-tiimi ja toimitilat:

Timo Sorvari, poliisi, vanhempi konstaapeli
etunimi.sukunimi@poliisi.fi

Tia Uusitalo, lapsiperheiden sosiaalityö, sosiaaliohjaaja
etunimi.sukunimi@llky.fi

Katja Luukaslammi, nuoriso-ohjaaja
etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Suupohjan Ankkuri-tiimi kokoontuu Kauhajoen tarvittaessa.
 

 

Suupohjan Katusovittelu

Katusovittelu on Aseman Lapset ry.n Suomeen lanseeraama toimintamuoto, joka on otettu käyttöön myös Suupohjan alueella. Katusovittelu on nuoren pysäyttämistä oikealla hetkellä, kun hän oireilee esimerkiksi rikoksilla tai häiriökäyttäytymisellä. Katusovittelu toimii periaatteella, jossa vahingontekoihin tai lieviin asianomistajarikoksiin syyllistyneet nuoret voivat sovittaa tekonsa jollakin muulla tavalla kuin rahakorvauksella. Sovitteluun osallistuminen tarjoaa nuorelle mahdollisuuden asioiden nopeaan selvittämiseen. Tavoitteena ei ole nuoren rankaiseminen, vaan kasvattaminen ja tarvittaessa huolestuttavaan kierteeseen ajautuneen nuoren pysäyttäminen. Myös nuoren huoltajat otetaan tilanteen selvittämiseen mukaan alusta lähtien ja perheen on mahdollista saada tukea myös sovitteluprosessin päätyttyä. 

Suupohjan Katusovittelu on otettu käyttöön Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla ja kuntiin on koulutettu kasvatusalan ammattilaisia sovittelijoiksi syksyllä 2016. Katusovittelu kohdistuu kaikkiin alle 15-vuotiaiden nuorten tekemiin rikos- ja riita-asioihin esimerkiksi näpistyksiin ja lieviin vahingontekoihin, koska alle 15-vuotiaat eivät ole vielä rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. Pääasiassa yli 15-vuotiaiden nuorten asiat menevät rikos- ja riita-asioiden sovitteluun, mutta voivat mennä myös Katusovitteluun osapuolten niin sopiessa. Katusovittelua käytetään tilanteissa, joissa taloudellinen tai henkinen vahinko ei ole ollut mittava.

Suupohjan Katusovittelun tavoitteet:

1) Tavoitteena on nopea ja tavoitteellinen puuttuminen nuorten lieviin rikos- ja riita-asioihin.

2) Matalan kynnyksen toimintaa, jolloin asioihin puuttumisen kynnys madaltuu.

3) Nuorten tekemien näpistysten ja vahingontekojen vähentyminen Suupohjan alueella.

4) Toiminnan juurruttaminen osaksi perustehtävää ja toiminnan kehittäminen yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kuka voi ohjata tapauksia Suupohjan Katusovitteluun?

Suupohjan Katusovitteluun tapauksia voivat ohjata esimerkiksi poliisi, kauppias, yrittäjä, vartiointiliikkeet, koulut, sosiaalityö ym.tahot, jotka ovat havainneet tilanteita, joihin Katusovittelua voisi käyttää.

Mitä teen, jos havaitsen tilanteen, minkä voisi ohjata Suupohjan Katusovitteluun?

Mikäli nuori jää kiinni rikoksesta tai vahingonteosta, kerro nuorelle mahdollisuudesta osallistua Katusovitteluun.

Ota nuoren tiedot ylös ja kirjaa tapahtumasta lyhyt kuvaus valmiille lomakkeelle tai lähetä asiasta sähköpostia.

Ilmoituslomake Suupohjan Katusovitteluun

Vähintään toiselta huoltajalta on saatava lupa asian siirtämiseksi Katusovitteluun.

Ilmoitus Katusovittelun tarpeesta paikkakunnasta riippumatta Kauhajoen kaupungin nuorisopalveluihin puh. 040 674 8070 tai hannele.kujala@kauhajoki.fi tai paivi.ojala@kauhajoki.fi

Koulutetut Katusovittelijat ottavat yhteyttä nuoreen, huoltajiin sekä asianomistajaan tapaamisen sopimiseksi ja Katusovittelu pyritään järjestämään viikon sisällä tapahtuneesta.

Mitä Katusovittelutilanteessa tapahtuu?

Sovittelutilanteessa läsnä ovat sovittelijat, nuori, huoltajat sekä asianomistaja. Asia käydään yhdessä läpi ja kaikki osapuolet saavat mahdollisuuden asian sovitteluun ja nuori saa mahdollisuuden ottaa vastuu teostaan.

Tilaisuudessa laaditaan sovittelusopimus, josta käyvät ilmi mm. sovitut asiat, aikataulu ja vastuutahot.

Alkuperäinen sovittelusopimus talletetaan Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimiston arkistoon ja muille osapuolille annetaan sovittelusopimuksesta kopiot.

Sovittelusta menee aina lastensuojeluilmoitus myös lapsiperheiden sosiaalityöhön sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioimiseksi.

Työkorvauksiin osallistuvat nuoret vakuutetaan Aseman Lapset ry.n vakuutuksen kautta. Sovitteluista kerätään myös asiakaspalaute.

Keneen otan yhteyttä?