Polku: / Palvelut / Kasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatusmuodot

Päiväkotihoito

Kauhajoella on kolme kunnallista päiväkotia. Päiväkodin hoito- ja kasvatushenkilöstö koostuu varhaiskasvatuksen opettajista ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista, joilla on ammatillisesti paras varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja alle kouluikäisten lasten pedagoginen osaaminen. Varhaiskasvatusasetuksen mukaan yhtä kasvatushenkilöä kohden lapsiryhmässä voi olla neljä alle 3-vuotiasta tai kahdeksan yli 3-vuotiasta lasta. Päiväkotien kasvatushenkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla koulutuksella, sillä heitä koskee laki sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutusvelvoitteesta.

Kauhajoen päiväkodeissa annetaan kuntouttavaa varhaiskasvatusta tukea tarvitseville lapsille. Filppulan päiväkodissa toimii integroitu erityisryhmä Kultapiiskut.

Aron päiväkoti, puh. 0400 623 165

Filppulan päiväkoti, puh. 0400 627 839

Päiväkoti Pikku-Äijä, puh. 040 173 8004


Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäiväkodissa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Yksi perhepäivähoitaja saa hoitaa neljää kokopäiväistä alle kouluikäistä lasta samanaikaisesti, ja lisäksi yhtä esikoululaista tai ekaluokkalaista osapäiväisesti.

Perhepäivähoidon tarkoituksena on tarjota lapselle hoito-, kasvu- ja oppimisyhteisö, jossa korostuu kodinomaisessa ympäristössä tapahtuva turvallinen aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde. Lämmöllä ja läheisyydellä suoritetut perushoito- ja leikkitilanteet muodostavat oivallisia oppimis- ja kasvatustilanteita. Varhaiskasvatuksen alue-esimiehen tuki sekä hoitajan oma ammatillinen ote työnsä suunnittelussa ja toteutuksessa antavat perhepäivähoitajalle mahdollisuuden joustavaan ja lapsilähtöiseen toimintaan. Perhepäivähoitajan ja vanhempien kasvatuskumppanuus on tasapainoisen kasvatuksen perusta.

Kauhajoen perhepäivähoitajista osa on suorittanut perhepäivähoitajien ammattitutkinnon ja osalla on suoritettuna perhepäivähoitajan kurssi. Perhepäivähoitajan tulee osallistua jatkuvaan työnantajan järjestämään täydennyskoulutukseen.


1. Omassa kodissaan työskentelevä perhepäivähoitaja


Omassa kodissaan työskentelevä perhepäivähoitaja on työsuhteessa kuntaan. Varhaiskasvatuksen alue-esimies valvoo ja ohjaa perhepäivähoitajan työtä.
Perhepäivähoitajan työskentely omassa kodissa edellyttää myös kodin järjestämistä työympäristöksi. Päivähoitolaissa edellytetään, että varhaiskasvatuspaikan tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan lapselle sekä lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopiva. Sopivuus ja kodin olosuhteet arvioidaan kotikäynnin yhteydessä, jonka suorittaa varhaiskasvatuksen alue-esimies.


2. Lapsen kotona tapahtuva hoito / kolmiperhepäivähoito


Perhepäivähoito voi tapahtua myös lapsen kotona(esim. jos perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta) tai 2 - 3 perheen kodeissa vuorotellen eli ns. kolmiperhepäivähoitona. Kunta palkkaa näille perheille yhteisen perhepäivähoitajan.


3. Ryhmäperhepäivähoito


Ryhmäperhepäivähoito on kunnan osoittamissa kodinomaisissa tiloissa toteutettava varhaiskasvatusmuoto, jossa kaksi perhepäivähoitajaa voi hoitaa yhdessä 8 lasta ja kahta osapäiväistä esikoululaista.
Erityisistä syistä ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voi ryhmäperhepäivähoidossa myös kolme hoitajaa hoitaa samanaikaisesti enintään 12 lasta. Mikäli ryhmässä työskentelee kolme hoitajaa, on yhdellä heistä oltava lähihoitajan tai vastaava koulutus.

Ryhmis Kuusenkolo, Päntäne, puh. 040 742 1608
Ryhmis Niittyvilla, Hyyppä, puh. 040 661 6728
Nummijärven ryhmis, Nummijärvi, puh. 0400 626 011


Vuoropäivähoito


Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jota tarjotaan myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Vuoropäivähoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden vuorohoidon tarve perustuu molempien vanhempien tai ainoan vanhemman vuorotyöhön tai ammatilliseen opiskeluun.
Kauhajoella vuoropäivähoitoa toteutetaan päiväkoti Pikku-Äijässä. Hoitoajoista riippumatta lapsille tarjotaan turvallista ja laadukasta toimintaa. Suositellaan, että lapsi tuodaan päiväkotiin aikaisintaan klo 5.00 ja iltahoidossa oleva lapsi haetaan klo 22 mennessä. Poikkeavista tulo-/hakuajoista neuvotellaan tarvittaessa perhekohtaisesti. 

Vuorohoitoyksikkö palvelee myös niitä lapsia, jotka käyttävät muuta päivähoitomuotoa, mutta tarvitsevat viikonloppuhoitoa satunnaisesti. 

Vuorohoidon periaatteet

Päiväkoti Pikku-Äijä, vuorohoitokotiryhmä Natiaaset, puh. 0400 627 951
Päiväkoti Pikku-Äijä, vuorohoitokotiryhmä Helluuset, puh. 043 820 0075