Polku: / Palvelut / Elinkeinopalvelut / Yrittäjien koronainfo / Päätoimiset yksinyrittäjät

Päätoimiset yksinyrittäjät

 

Hakuohjeet päätoimisten yksinyrittäjien toimintatukeen koronavirustilanteessa:

(Linkki hakemukseen löytyy sivun lopusta.) 

 

 Kenelle? 

 

Avustus on tarkoitettu yrittäjälle, joka 
• harjoittaa yksin taloudellista toimintaa,
• on yrittäjä tai ammatinharjoittaja,
• jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät,
• on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitus tavasta.

Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille:

• Yrittäjä on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 € yrittäjätulon tai laskutuksen. Jos yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 € laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

• Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa hän työskentelee päätoimisesti.

 

Edellytykset


Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen.

• Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta 16.3.2020 jälkeen. Tämä tulee esittää hakemuksessa (todennetaan jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).

• Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

 

Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edelletykset kannattavaan liiketoimintaan


• Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätöksen tai veroilmoituksen mukaan (hakemukseen tulee liittää tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Jos yrityksen toiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

• Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi (tämä suunnitelma laitettava hakemuksen liitteeksi).

 

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?


• Avustus on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Hakijalla ei ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

• Hyväksyttävänä kuluna ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

• Korvaus voidaan myöntää 16.3.–31.8.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.

 

Muuta huomioitavaa

 

• Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjälle maksamansa avustukset Verohallinnolle.

• Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen, syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7§ 3 momentin mukainen sopimus.

• Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus.

• Väärinkäytöstapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi.

• Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

• Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

• Yksinyrittäjän tuen lisäksi, hakija voi hakea laajennettua työttömyysturvaa.

 

Siirry hakemukseen tästä.