Mitä luonnonsuojelulaki sanoo maisema-alueen perustamisesta

Nykyisen luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) tultua voimaan vuonna 1996 on tullut mahdolliseksi perustaa maisema-alue luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Maisema-alue poikkeaa muista luonnonsuojelualueista siten, että suojelu ei tarkoita ihmisen toiminnan voimakasta rajoittamista kuten tyypillisillä luontoarvojen suojelualueilla, vaan arvojen säilyttämisen tapa tulee määritellä kohdekohtaisesti siten, ettei esimerkiksi maan ja kiinteistön omistajille kohdistu statuksesta ja siihen liittyvistä määräyksistä merkittävää haittaa. Määräyksistä voidaan myös poiketa, jos perustelut ovat riittävän hyvät. Tällöin luvan poikkeamiselle myöntää alueellinen ympäristökeskus. Määräysten sijasta/ohella voidaan maisema-alueen arvojen hoito perustaa myös ohjeille ja suosituksille.

Luonnonsuojelulain mukaisia maisema-alueita on perustettu tähän mennessä Suomeen kolme. Ensimmäinen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue perustettiin keväällä 2007 Tammisaaren Skärlandetille. Maakunnallisesti arvokkaita kohteita on perustettu alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä kaksi, Kuivajärven-Hietajärven maisema-alue Suomussalmelle (vienalaiskylät) ja Saijan maisema-alue Sallaan.

Seuraavassa luonnonsuojelulain maisema-aluetta koskevat pykälät. Laissa maisema-arvojen hoitoa ei ohjata yksityiskohtaisesti, vaan tarjotaan mahdollisuus luoda ”löyhä”, räätälöity lainvoima maisemallisesti kauniin alueen arvoille.
 

5 luku, Maiseman suojelu

32§ Maisema-alue
Luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa maisema-alue.
 

33§ Maisema-alueen perustaminen
Valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen perustamisesta ja tarkoituksesta päättää ympäristöministeriö. Muusta maisema-alueesta päättää alueellinen ympäristökeskus maakunnan liiton esityksestä.
 

34§ Maisema-aluetta koskevat määräykset
Perustamispäätökseen voidaan ottaa maiseman olennaisten piirteiden säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. Määräykset eivät kuitenkaan saa aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä haittaa.
Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen maisema-aluetta koskevista määräyksistä.
Maisema-aluetta koskevia rakennuslainsäädännön piiriin kuuluvia määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on voimassa asemakaava, rakennuskaava, rantakaava tai vahvistettu yleiskaava.

35§ Suojelun lakkauttaminen
Mitä 33§:ssä säädetään maisema-alueen perustamisesta, koskee soveltuvin osin vastaavasti suojelun lakkauttamista tai sitä koskevan päätöksen muuttamista.
Maisema-alueen suojelu saadaan lakkauttaa tai sen suojelumääräyksiä lieventää, jos alueen maisema-arvo on olennaisesti vähentynyt tai jos suojelu estää yleisen edun kannalta tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.