Kauhajoen kaupungin koulukuljetussääntö

Kauhajoen kaupunki
Sivistystoimi

 

Koulukuljetussäännön päivitys hyväksytty sivistyslautakunnassa 31.5.2017 § 62.


1. YLEISTÄ

Tämä sääntö sisältää ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille ja esioppilaille

- myönnetään Kauhajoen kaupungin kustantama koulukuljetus

- kerrotaan kuljetusten järjestämisestä eri kulkumuodoittain sekä

          - annetaan ohjeita koulukuljetuksen hakemiseksi, kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen ja poikkeavien tilanteiden varalle.

Tämä koulukuljetussääntö korvaa kaikilta osin edellisen koululaiskuljetussäännön (siv.ltk 29.5.2013 § 91).

Koulukuljetussäännön tarkoituksena on toimia kuljetuksesta päättävien viranhaltijoiden päätöksen tukena. Säännön tehtävänä on toimia myös tiedonjakajana koulukuljetuksista vastaaville autoilijoille ja huoltajille.

Koulukuljetussäännön päivityksestä ja ajantasaisuudesta vastaa koulukuljetustyöryhmä joka esittää muutokset sivistyslautakunnalle hyväksyttäväksi.

Perusopetuslaki

6 §, Oppilaan koulupaikan määräytyminen

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita.

Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.

Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu päivähoitopaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa.

Lasta ei ilman huoltajan suostumusta saa osoittaa opetukseen, jossa 31 §:n 3 momentin nojalla peritään oppilaalta maksuja, eikä opetukseen, jossa kunnan päätöksen tai opetuksen järjestämisluvan perusteella noudatetaan erityistä maailmankatsomuksellista tai kasvatusopillista järjestelmää.


32 §, Koulumatkat

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä  pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.


Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaille koulukuljetuksen (perusopetuslaki 628/1998 32§). Koulukuljetuksella tarkoitetaan oppilaalle maksutonta kuljetusta, jonka kunta voi järjestää joko yleisellä, tilaamallaan tai hankkimallaan kulkuneuvolla tai myöntämällä oppilaan kuljettamista tai saattamista varten riittävä avustus. Koulukuljetus järjestetään oppilaalle kaksi kertaa päivässä: aamulla kotoa kouluun ja illalla koulusta kotiin. Koulukuljetus järjestetään sivistyslautakunnan osoittamaan lähikouluun. Muuhun, kuin lähikouluun menevien oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa koulumatkan ja mahdolliset kuljetukset parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuljetusoppilaiden vanhemmat voivat järjestää lastensa koulumatkat paremmin, mikäli katsovat, ettei kunnan tarjoama perustaso ole heille riittävä ja vastaavat tällöin syntyvistä kustannuksista. Mikäli oppilas ei käytä kaupungin hänelle myöntämää koulukuljetusta, huoltajan tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti koululle tai sivistysosastolle.

Koulukuljetus järjestetään tai korvataan myös oppilaan tukiopetuksen,jälki-istunnon tai ”laiskanläksyjen” jälkeen.

2. KULJETUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja sivistyslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Päätökset tehdään lukuvuosikohtaisesti ja oikeus kuljetukseen voi koskea koko lukuvuotta tai sen osaa.

Koulumatkan pituus

Kauhajoen kaupungissa esiopetuksen ja perusopetuksen oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen (siv.ltk 27.11.1989 § 163 ja 12.11.2003 § 120) kun esioppilaan ja 1 – 2 luokan oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä kaupungin osoittamaan esiopetusyksikkööntai lähikouluun 3 km tai enemmän ja 3 – 9 luokan oppilaalla, kun hänen koulumatkansa pituus on 5 km tai enemmän.

Koulukeskuksen 1 – 2 luokan oppilaat, jotka asuvat Näädänpihan, Kärpänpihan, Lumikonpihan, Ilveksentien, Jäniksenkujan tai Rusakonkujan varrella tai Vuorenmäentie 200 taikka sitä lähempänä koulua, eivät kuulu kaupungin koulukuljetuksen piiriin.

Koulumatka on oppilaan päivittäinen matka kotoa kouluun. Koulumatka mitataan kotiportilta (= oman pihan ja pihatien liittymä) koulun portille (= koulun pihan ja kouluun johtavan tien liittymä) lyhintä käyttökelpoista reittiä. Tällöin pyörä- ja kävelytiet sekä yleisessä käytössä olevat kaupungin avustamat yksityistiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. Kaupungin velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle vaan oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan pysäkille tai kuljetuksen lähtöpaikalle lähes sama matka, mikä on rajana kuljetuksen järjestämiselle muutenkin.

Kauhajoen koulukeskuksen koulunportti määritellään seuraavasti:

- lännessä Oppitie 3 liittymä
- pohjoisessa Prännärintie 4 liittymä
- idässä Kirjastopolun portti
- etelässä portti osoitteessa Aninkuja 7 - 9

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää kuljetuksia liittyen aamu- ja iltapäivätoimintaan. Vanhemmat vastaavat lapsen matkasta toimintapaikan ja kodin välillä. Kuitenkin ne koulukuljetuksen piiriin muutoinkin kuuluvat lapset, jotka voivat toimintaan tullessaan tai sieltä kotiin lähtiessään käyttää olemassa olevia kuljetusvuoroja, voidaan kuljettaa kotiin kuljettamisen sijasta iltapäivätoimintapaikkaan. Näin voidaan menetellä, mikäli vuoroissa on tilaa ja lapsen omalla koululla ei järjestetä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Päivähoitopaikan ja koulun välille kuljetus järjestetään vain poikkeustapauksissa (PL 32 §).

Koulumatkan mittaus suoritetaan kaupungin käytössä olevalla karttaohjelmalla. Tarvittaessa tarkistusmittaus tehdään erikseensivistystoimen suorittamana.

Koulumatkan vaarallisuus

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta on vaarallinen, kaupunki on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta.

Oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa sisältää tieosuuksia, jotka sivistyslautakunta on arvioinut olevan oppilaalle vaarallinen.

Vaaralliseksi luokitellun tien varressa 3-6 -luokan oppilas voi kuitenkin kulkea tien suuntaisesti lähimmälle linja-autopysäkille jalan, tien varressa kuljettava matka voi olla enintään 50 metriä. (Vaasan hallinto-oikeuden päätökset 16/002/1 ja 15/0649/1, diaarinro 02115/14/2205)

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 21.11.2018 § 66 päättänyt Tokerotien vaarallisuudesta. Tokerotie luokitellaan vaaralliseksi tien ylitys ja tien suuntaisesti Jalasjärven rajalta 67:n risteykseen asti esi-, ja 1-6 luokan oppilaille määräaikaisena lukuvuoden 2018-2019 loppuu asti. Sivistyslautakunta ottaa  koulukuljetussäännön kokonaisuudessaan käsittelyyn tammikuulla.


Vaaralliset tieosuudet:

Kantatie 67

- tien suuntainen koulumatka välillä Kurikan raja - Teuvan raja esioppilaille sekä 1 – 6 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Kurikan raja - Teuvan raja esioppilaille sekä 1 – 6 luokan oppilaille

Yhdystie 6900

- tien suuntainen koulumatka välillä Kurikan raja – Kauppatien risteyksestä pohjoiseen esioppilaille sekä 1 – 4 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Kurikan raja – Kauppatien risteyksestä pohjoiseen esioppilaille sekä 1 – 4 luokan oppilaille

- tien suuntainen koulumatka välillä Kauppatien risteys – Keskustie esioppilaille sekä 1 – 2 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Kauppatien risteys – Keskustie esioppilaille sekä 1 – 2 luokan oppilaille

Seututie 672

- tien suuntainen koulumatka välillä Jalasjärven raja – Kantatie 67:n risteys esioppilaille sekä 1 – 6 luokan oppilaille (määräaikaisena lukuvuoden 2018-2019 loppuun asti)

- tien ylitys välillä Jalasjärven raja – Kantatie 67:n risteys esioppilaille sekä 1 – 6 luokan oppilaille (määräaikaisena lukuvuoden 2018-2019 loppuun asti)

Yhdystie 17107

- tien suuntainen koulumatka välillä Aninkujan kevyenliikenteen väylän päätös – idän puoleinen Kokonkyläntien risteys esioppilaille sekä 1 – 2 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Aninkujan kevyenliikenteen väylän päätös – idän puoleinen Kokonkyläntien risteys esioppilaille sekä 1 – 2 luokan oppilaille

- tien suuntainen koulumatka välillä Kokonkyläntie risteyksestä länteen – Lemmenkuja esioppilaille sekä 1 – 4 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Kokonkyläntie risteyksestä länteen – Lemmenkuja esioppilaille sekä 1 – 4 luokan oppilaille

Seututie 663

- tien suuntainen koulumatka välillä Heikkiläntie - Isojoentie esioppilaille sekä 1 – 4 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Heikkiläntie- Isojoentie esioppilaille sekä 1 – 4 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Heikkiläntie– Jokimaantie esioppilaille sekä 1 – 2 luokan oppilaille

Kantatie 44

- tien ylitys välillä Eteläinen yhdystie – Sepäntie esioppilaille sekä 1 – 2 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Seinäjoentie – Lustilantie esioppilaille sekä 1 – 4 luokan oppilaille

- tien ylitys Lustilantien risteyksessä esioppilaille sekä 1 – 6 luokan oppilaille

Yhdystie 6700

- tien suuntainen koulumatka välillä Nummikankaantie 1 - 200 esioppilaille sekä 1 – 4 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Nummikankaantie 1 – 200 esioppilaille sekä 1 – 4 luokan oppilaille

Tie 17109

- tien suuntainen koulumatka välillä Rahikkatien risteys –Keevelintien liittymä esioppilaille sekä 1-2 luokan oppilaille

- tien suuntainen koulumatka välillä Lustilantie 360 – Sahankyläntien risteys esioppilaille sekä 1-2 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Rahikkatien risteys –Keevelintien liittymä esioppilaille sekä 1-2 luokan oppilaille

- tien ylitys välillä Lustilantie 360 – Sahankyläntien risteys esioppilaille sekä 1-2 luokan oppilaille

Esikoulu- ja koulumatkan vaikeus tai rasittavuus

Kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Koulumatka saattaa olla liian vaikea esimerkiksi oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden tai liian raskas, jos oppilaalla on esimerkiksi terveydellisiä esteitä kulkea koulumatka omin neuvoin.

Kuljetuksen järjestäminen esikoulu- ja koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. Ensisijaisesti lausunnon voi antaa lääkäri tai psykologi tapauksesta riippuen. Kouluterveydenhoitajan antaman lausunnon perusteena on oltava epikriisi. Esioppilaan kohdalla kuljetustarpeen arvioinnissa voidaan käyttää erityisen tuen asiantuntemusta. Starttiluokan sekä erityistä tukea saavan oppilaankohdalla kuljetustarpeen arvioinnissa voidaan käyttää myös kuntoutusohjaajan asiantuntemusta. Asiantuntijalausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntijan lausunnossa edellytetään kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija edellyttää koulukuljetuksen järjestämistä.

Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia. Tällaisissa tapauksissa asia sovitaan erikseen.

Erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden perusteella tapahtuvissa kuljetuksissa, voidaan kuljetus järjestää tai korvata lyhyemmäksikin ajaksi. Lääkärintodistuksesta tai asiantuntijalausunnosta tulee ilmetä ajanjakso, jolloin kuljetus tulee järjestää.

Tämän ohjeen määräyksiä sovelletaan myös erityistä tukea saaviinoppilaisiin.

Yhteishuoltajuus

Oppilaalla on yksi osoite, joka on merkitty väestörekisteriin ja jonka perusteella määritellään oppilaan lähikoulu. Kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta eri osoitteessa asuvan toisen huoltajan luota. KHO 2006/540.

Muuta kuin asuinkunnan osoittamaa koulua käyvät oppilaat

Kauhajoen kaupunki ei järjestä kuljetusta eikä vastaa kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos oppilas hakeutuu muuhun kuin sivistyslautakunnan osoittamaan lähikouluun. Mikäli oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kaupungin sisällä tai Kauhajoelta toiselle paikkakunnalle ja hän haluaa jatkaa entisessä koulussa, on oppilaalla mahdollisuus hakea koulunkäyntioikeutta entisestä koulusta. Tällöin koulukuljetuksista ja kuljetuskustannuksista vastaavat huoltajat.

Mikäli oppilaan kouluksi on valittu paikkakunnalla sijaitsevan toisen opetuksen järjestäjän koulu (Keo), on huoltajan itse kustannuksellaan huolehdittava kuljetuksen järjestämisestä.

Väliaikainen asuinpaikan muutos

Oppilaan perhekunta voi ennalta arvaamattomissa kiinteistövahingoissa (kuten tulipalo, vesivahinko, homeongelmat) joutua väliaikaisesti vaihtamaan asuinpaikkaa. Kauhajoen kaupunki vastaa kuljetuksesta, mikäli koulumatka uuden väliaikaisen asunnon ja koulun välillä on 10 km tai vähemmän. Matkan ollessa 10 km tai enemmän, huoltajat vastaavat itse oppilaan kuljetuksesta, tai lapsi voidaan siirtää väliaikaista asuntoa lähinnä olevaan kouluun. Mikäli oppilaan nykyinen koulu on edelleen lähin koulu vaikka matkaa sinne olisikin 10 km tai enemmän, lapsi voi jatkaa koulua edelleen siellä.

Oppilaan huoltajien vapaa-ajan matkoista tai muista vastaavista syistä johtuva oppilaan väliaikainen asuminen muualla kuin vakinaisessa kodissa ei tuo koulukuljetusoikeutta.

Lastensuojelulain mukainen lapsen sijoitus ja huostaanotto

Jos oppilas on LLKY:ntoimesta Lastensuojelulain perusteella sijoitettu Kauhajoella muun kuin oppilaan aiemmin käymän koulun oppilaaksiottoalueelle, järjestää Kauhajoen kaupunki oppilaalle kuljetuksen tähän kouluun kolmen kuukauden ajan. Mikäli oppilas sijoitetaan muuhun kuntaan, kulloinenkin sijoituskunta(kunta jossa lapsi on sijoitettuna)vastaa oppilaan kuljetuskustannuksista. Vastaavalla tavalla toimitaan myös esi- startti ja erityistä tukea saavien oppilaidensijoituksen kohdalla.

Joustavan perusopetuksen (JOPO) oppilaiden kuljetus

JOPO-luokassa opiskelevan oppilaan työelämään tutustumisjakson matkat korvataan, mikäli harjoittelupaikka sijaitsee Kauhajoella ja matkoihin voidaan käyttää olemassa olevia ostoliikennevuoroja. Erillisiä kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata.

3. KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Koulukuljetukset järjestetään pääsääntöisesti halvinta kulkuneuvoa (linja-auto) käyttäen päätien varresta. Julkisen liikenteen vuorotarjontaa täydennetään kaupungin järjestämillä kuljetuksilla, jotka ovat linja-autoilla tai takseilla ajettavia reittejä. Kuljetusreitit suunnitellaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Mikäli kuljetusreitillä joudutaan käyttämään yksityisten ylläpitämiä teitä, tien kunnon tulee olla turvallisesti liikennöitävässä kunnossa. Muussa tapauksessa oppilaat nousevat koulukuljetukseen lähimmältä julkisesti ylläpidettävältä tieltä matkan pituudesta ja vaarallisuudesta huolimatta.

Lukujärjestykset laaditaan huomioiden kuljetusjärjestelyt ja kustannustehokkuus.

Kaikki koululaiskuljetuksia koskevat kuljetuspäätökset tehdään aina Kauhajoen kaupungin sivistysosastolla.

Linja-auto- ja taksikuljetuksia ei järjestetä ovelta-ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaiden kuljetus voidaan järjestää lähimpään tienhaaraan, linja-autopysäkille tai muuhun liikenteellisesti turvalliseen paikkaan. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja (reittiliikennevuoro, kaupungin ostoliikennevuoro tai kaupungin tilausajovuoro, (käytetään termiä taksi)). Kuljetuksen otto- ja jättöpaikat koulupäivän aikana voivat vaihdella reittien ja aikataulujen mukaan. Aikatauluista johtuen oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai illalla.

Perusopetuslain 32 § mukaan alakoulun oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2½ tuntia päivässä. Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttänyt tai perusopetuslain 17 § 2 momentin tarkoittamassa erityistä tukea saavanoppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää kuitenkin enintään 3 tuntia päivässä. Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina.Koulumatkaan sisältyvät kotoa pysäkille tai kuljetuksen lähtöpaikalle oppilaan omatoimisesti kulkema matka. Tämän matkan kulkemiseen esioppilaiden – 4 luokkalaisten oppilaiden lasketaan käyttävän aikaa enintään 15 minuuttia kilometrille ja 5 – 9 luokan oppilaiden enintään 10 minuuttia kilometrille.

Kuljetuksesta maksettava avustus

Mikäli oppilaan asuinalueella ei ole kunnan järjestämää koululaiskuljetusta, oppilaan huoltajalle voidaan maksaa kuljetusavustusta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Kuljetusavustus voidaan maksaa kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen matkakorvaussumman mukaan. Kuljetusavustuksen myöntämisestä päätetään oppilaskohtaisesti enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Avustus maksetaan syyslukukauden ja kevätlukukauden lopussa. Avustuksen maksamista varten sivistysosastoltaon saatavissa lomakkeita, joilla maksatusta varten  tarvittavat tiedot pyydetään.

Kuinka koulukuljetusta tai korvausta haetaan

Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kuitenkin, mikäli lapsella on pysyvä hoitopaikka, voidaan kuljetus sopia tehtäväksi tästä hoitopaikasta/ tähän hoitopaikkaan, jos kuljetuksen järjestämisen ehdot täyttyvät samoin kuin kotoa kuljetettaessa. (Ks. esiopetusta koskevat määräykset perusopetuslain 32§:ssä). Näin voidaan menetellä, mikäli vuoroissa on tilaa. Kuljetushakemuslomakkeita saa kouluilta tai sivistysosastolta, jonne ne voi myös palauttaa.

Muiden oppilaiden matkustaminen koulukuljetuksissa

Kauhajoen kaupunki antaa kuljetuksen suorittajalle luettelon kuljetettavista oppilaista. Luettelosta ilmenee oppilaan nimi, kouluaste ja koulumuoto. Luettelon tulee olla kuljetusautossa kunkin lukuvuoden syyskuun 15. päivästä lukien. Perusopetuslain tarkoittamissa oppilaskuljetuksissa oppilaskuljetusluettelo on ainoa virallinen luettelo, joka kattaa vastuun. Tästä syystä kaupungin tilausajoina hankkimissa koululaiskuljetuksissa voi matkustaa ainoastaan siihen oikeutetut oppilaat.

Kaupungin kaikille avoimen joukkoliikenteen reitit ovat avoimia kaikille käyttäjille. Tämätarkoittaa sitä, että vuoroja voivat käyttää myös ne oppilaat, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen. Näistä matkoista oppilaat maksavat linja-autoliikenteen lipputaksojen mukaisesti. Matkat voi maksaa joko käteisellä tai muilla alueella yleisesti käytössä olevilla lipputuotteilla (esim. Matkahuollon lipputuotteet).

4. KULJETUKSEN AIKANA

Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä:

• Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.

• Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Kouluautoissaei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana ja autoissaon pidettävä turvavyöt kiinni.

• Kouluauton kuljettajan tuleepuuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla.

• Taksikuljetuksissa olevien oppilaiden huoltajien tulee ilmoittaa taksiautoilijalle, jos oppilas ei tarvitse koulukyytiä esim. sairauden tai muun syyn takia. Kaupunki perii oppilaskuljetuksen kustannukset huoltajilta, mikäli oppilaan ilmoittamattoman poissaolon vuoksi yksittäinen matka ajetaan turhaan.

• Taksiautoilijalle on hyvä ilmoittaa oppilaan terveydentilaa koskevista seikoista kuten allergioista, ym., jotka saattavat vaikuttaa kuljetuksiin.

• Kouluautonkyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa.

• Kouluautonei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy pysäkiltä tai lähtee hakemaan unohtunutta tavaraa kodista. Oppilaan tulee olla ajoissa (vähintään 5 min ennen merkittyä lähtöaikaa) pysäkillä.

• Koulukuljetus voi poikkeuksellisesti olla myöhässä erityisen huonon ajokelin tai muun erityisen syyn takia, kuitenkin enintään 15 minuuttia. Jos myöhästyminen on toistuvaa, kuljetusaikataulua ja reittiä on tarkistettava ja mahdollisista muutoksista ilmoitettava kuljetuksessa oleville oppilaille, kouluille ja kaupungin koulukuljetuksesta vastaaville.

• Linja-autoa käytettäessä on annettava selvä ja reipas pysähtymismerkki. Hämärän ja pimeän aikana tulee käyttää heijastinta.

• Linja-autoilla kuljettaessa matkaoikeus osoitetaan näyttölipulla. Oppilaan tulee huolehtia hänelle annetusta näyttölipusta. Jos näyttölippu rikkoutuu, on oppilaan välittömästi koululla ilmoitettava asiasta koulusihteerille tai opettajalle. Mikäli kortti katoaa tai se rikkoutuu, veloitetaan oppilaalta kortin uusinnasta johtuvat kulut.

• Takseissa kulkevat oppilaat eivät tarvitse erillistä korttia matkaoikeuden osoittamiseen.

• Oppilaan on itse kustannettava ne matkat, jotka hän joutuu kulkemaan ilman näyttölippua sen katoamisen tai itse aiheutetun lipun vioittumisen takia tai silloin, kun on unohtanut näyttölipunkotiin.

5. POIKKEUSTILANTEET

Onnettomuudet

Peruslähtökohtana on aina, että esi- ja perusopetuksen oppilaalle koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa tapahtuneen tapaturman välitön hoito on oppilaalle maksutonta (Perusopetuslaki 34 §). Kauhajoen kaupunki on vakuuttanutoppilaansakoulutapaturmien välittömän hoidon osalta. Mikäli huoltaja on ilmoittanut, ettei oppilas käytä kaupungin tarjoamaa kuljetusoikeutta tai oppilaalla ei ole kaupungin järjestämää kuljetusoikeutta koulumatkan pituuden tai muun perusteen vuoksi ja huoltajan kuljettaessa lasta kouluun sattuu liikenneonnettomuus, tässä tapauksessa liikennevakuutus on ensisijainen henkilövahinkojen korvaaja.

Mikäli sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta. Jos sattuu vakavuusasteeltaan lievempi onnettomuus, on koulu velvollinen tiedottamaan oppilaiden huoltajia tapahtuneesta.

Poikkeaminen koulumatkalla

Oppilaan koulumatkaksi katsotaan hänen matkansa suorinta tietä kodin ja koulun välillä. Kuljetusoppilaiden kohdalla koulumatkaksi katsotaan oppilaan lyhin matka kotoa kuljetusreitin varteen ja kunnan järjestämän tai osoittaman kuljetuksen käyttäminen. Koulumatkaksi ei katsota sitä, että oppilas poikkeaa koulureitiltä tai ei käytä hänelle määriteltyä koulukuljetusta tai vastaavasti menee koulukuljetuksessa tai muuta liikennettä käyttäen muualle kuin suoraan kotiinsa. Näissä tapauksissa oppilas toimii omalla/huoltajan vastuulla.

Kouluautoei saavukaan pysäkille

Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että kouluautoei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsijä on tällöin velvollinen järjestämään korvaavan kuljetuksen. Oppilaan ei pidä kuitenkaan odottaa kuljetusta pysäkillä loputtomiin (n. 15 min.), vaan on parasta, että hän menee takaisin kotiinsa ja ottaa yhteyttä vanhempiin tai kouluun.

Kovat pakkaset

Kovien pakkasten vuoksi ei järjestetä erillisiä kuljetuksia. Kuljetusoppilaat kuljetetaan kuitenkin tavalliseen tapaan.

Sattuu vahinko- tai ilkivaltatapaus

Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään.

Kaupunki ei korvaa oppilaiden autoille aiheuttamia vahinkoja

Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset

Mahdollinen laatuvirheitä koskeva palaute osoitetaan sivistysosastolle tai suoraan liikennöitsijälle. Kaikki sivistysosastolle tulleet valitukset kirjataan ylös ja selvitetään liikennöitsijän kanssa. Mikäli tapahtuu vakavia rikkomuksia, kuten liikennelainsäädännön rikkomista, tulee asianosaisten ottaa suoraan yhteyttä poliisiin. Jos oppilaskouluautossaesim. ajaa vahingossa poistumispysäkin ohi, on syytä aina ottaa yhteyttä kuljettajaan, jolloin hän voi auttaa ja selvittää tilannetta.

Otto- ja jättöpaikasta ei päästä liikennöitsijän kanssa yhteisymmärrykseen

Sivistysosasto yhteistyössä liikennöitsijän kanssa osoittaa taksikuljetuksessa olevalle oppilaalle otto- ja jättöpaikan, joka voi olla linja-autopysäkki, liittymä tai muu liikenteellisesti turvallinen paikka.

6. KOULUMATKOJEN LIIKENNETURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN KAUHAJOELLA

Kauhajoen kaupunki tekee omalta osaltaan jatkuvaa työtä koulumatkojen turvallisuuden puolesta.

Lapsella on oikeus myös kävelymatkaan. Valtakunnallisten tutkimusten mukaan koululaisten yleiskunto on heikentynyt liikkumisen vähenemisen myötä. Koulumatkojen kulkeminen kävellen edistää terveyttä ja ennaltaehkäisee monilta sairauksilta. Samalla lapsi oppii liikkumaan kotiympäristössään ja luottamaan omaan koulumatkasta selviytymiseensä muiden koululaisten tavoin, joka näin vahvistaa myös lapsen itsetunnon kehittymistä.

Tien vaarallisuuden vuoksi koulukuljetuksen saaneiden oppilaiden on suositeltavaa harjoitella koulumatkan turvallista kulkemista myös itsenäisesti viimeistään keväällä ennen kuljetusoikeuden päättymistä. Erityisesti ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden on suositeltavaa kulkea koulumatkaansa jalan.

Pyöräilykypärän ja heijastimen käyttö sekä polkupyörän ajovalojen käyttö pimeällä on tieliikennelain mukaan pakollista.

Huomioitavaa on, että huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Muistilista oppilaan, kodin, koulun ja kuljettajan vastuista ja tehtävistä koulukuljetuksessa

OPPILAS:

• on ajoissa sovitulla odotuspaikalla, jolloin kaikki kuljetettavat ehtivät oikeaan aikaan kouluun

• odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuta vaaraa itselleen eikä muille

• nousee autoon reippaasti ryntäilemättä

• istuutuu penkille ja kiinnittää turvavyön

• automatkalla käyttäytyy asiallisesti ja ottaa muut kuljetettavat huomioon

• noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita

• pitää ajomatkan aikana turvavyön kiinnitettynä

• kertoo kuljettajalle, jos matkan aikana tulee ongelmia itselle tai toisille

• poistuu autosta viivyttelemättä

• tien ylityksessä odottaa, kunnes kuljetusauto on jatkanut matkaa

• ymmärtää pelisäännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä

VANHEMMAT HUOLEHTIVAT JA VASTAAVAT, ETTÄ OPPILAS:

• on ajoissa kuljetuspaikalla

• on pukeutunut sään mukaisesti

• käyttää pimeällä heijastinta

• käyttää pyöräilykypärää kuljetusreitin varteen tai kouluun pyöräillessään

• käyttää ajovaloja pimeällä pyöräillessään

• oppilaalla on mukanaan tarvittavat välineet asianmukaisesti pakattuna

• vanhemmat opastavat lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen koulumatkojen aikana. Jos oppilas ei tarvitse koulukuljetusta, vanhemmat ilmoittavat poissaolosta suoraan liikennöitsijälle sekä koululle. Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreitteihin.

• oppilaalla on oikeus kävelymatkaan

KOULUN VASTUU:

• koulun esimies huolehtii, että sivistysosasto saa kuljetettavien luettelot, kouluajat ym. tiedot

• kouluaika tarkoittaa sovittua kouluun tulo- ja koulusta lähtöaikaa

• vuosittain kouluissa käsitellään koulukohtaiset koulukuljetusten pelisäännöt

• tässä mainittuja pelisääntöjä koulu voi käyttää pohjana

• koulu järjestää kuljetusoppilaiden valvonnan mahdollisena kuljetusten odotusaikana

• koulu arvioi kuljetusten toimivuutta ja kehittää kuljetusjärjestelyitä

LIIKENNÖITSIJÄN VASTUU

Auton kunto

• auto on lakien ja asetusten sekä kaupungin ostoliikennesopimusehtojen mukainen ja siisti

• turvavyö on jokaisella istumapaikalla ja ne ovat kunnossa

·autossa on alkolukko

·autossa on puhelin yhteydenpitoa varten

·puhelinnumeron antaminen huoltajille mahdollisten sairastumisten ja poissaolojen varalta

Ajoreitti

• kuljetettavien lista aina mukana

• mahdollisten muutosten huomioiminen päivittäin

KULJETTAJAN VASTUU:

Valmistautuminen ajoon

• positiivinen asenne tehtävän suorittamiseen

• asianmukainen asu

• koulukyytikilpi paikallaan

Ajokunto

• vaativa ja riskialtis kuljetustehtävä edellyttää kuljettajalta sekä fyysisestä että henkisestä kunnosta huolehtimista.

• väsymys heikentää ajokykyä

Salassapito ja vaitiolovelvollisuus

• kuljetettaviin tai heidän perheisiinsä liittyviä asioita ei kerrota ulkopuolisille

• kuljetusreittejä koskevat kuljetuslistat on tarkoitettu vain niitä ajaville kuljettajille

• kuljetuslistat eivät ole julkisia asiakirjoja eikä niissä olevia tietoja saa luovuttaa ulkopuolisille

autoilija / liikennöitsijä vastaa listojen huolellisesta säilyttämisestä ja huolehtii vanhojen listojen asianmukaisesta hävittämisestä

Kuljettajan tehtävät ajon aikana

kuljettajan käytettävä handsfree laitetta ajon aikana

tupakoiminen on kiellettyä ajon tai koululla odotuksen aikana

• esittäytyminen uuden lukuvuoden alkaessa

• ajaminen liikennesääntöjä noudattaen

• koulukuljetusreitin ajaminen tilauksen mukaisesti

• yhteisesti sovitun aikataulun noudattaminen

• pysähtymispaikkojen ilmoittaminen kuljetettaville

• pysäköiminen niin, että kuljetettava voi nousta ja jäädä kyydistä turvallisessa paikassa

• kuormitusmääräysten noudattaminen

• liikuntavälineiden kuljettaminen

• järjestyksenpito autossa

• ongelmatilanteissa yhteydenotot huoltajaan ja koululle ja/tai sivistysosastolle

• autosta poistuvan oppilaan opastaminen

• erityistä huolenpitoa vaativien (esim. näkörajoitteisten) oppilaiden huoltaminen vastaanottavalle henkilölle saakka

• kohtelias, asianmukainen ja esimerkillinen käytös

• kääntöpaikan turvallisuuden varmistaminen

• myös kuljettaja on työssään oheiskasvattaja