Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Kaavakartat

Kaavakartat Kauhajoella

Kaupungin tekniseltä osastolta on saatavissa otteita voimassa olevista kaavoista. Ennen vuotta 2000 vahvistuneet kaavakartat ovat ns. paperiversioita. Numeerisena on saatavissa otteita vuoden 2000 jälkeen vahvistuneista asemakaavakartoista. Kaavakarttapyyntöjä voi jättää tekniselle osastolle p. 06 2413 2381. Numeeriset otteet toimitetaan yleensä pdf-tiedostoina (7.0).  Kaavakarttaotteesta peritään maksu (kopio/työika). Kaavakartat ovat yleensä mittakaavassa 1.2000 (1:1000).  Kaavan pohjalla käytetty pohjakartta on samaa tarkkuusluokkaa. Esimerkki kaavakartan 1:2000 tietosisällöstä .

Kauhajoen kaupungin numeerinen pohjakartta on valmistunut vuonna 2003 keskustan alueelta. Kartan täydennystä ylläpitomittauksilla on tehty vuonna 2005. Keskustaajaman ulkopuolelta ei ole saatavissa kaupungin laatimaan pohjakarttaa. Pohjakarttapyyntöjä voi jättää tekniselle osastolle. Pohjakarttaotteita toimitetaan paperisina tai numeerisena yleensä pdf-formaatissa. Kaupungin pohjakartan käyttämisestä peritään korvaus (kopio/työaika/käyttökorvaus). Esimerkki pohjakartasta 1:1000.

20.6.2011 jälkeen hyväksytyt asemakaavat:

Asemakaavanmuutos Aronkylän teollisuusalueella korttelissa 6112

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan 26.3.2018, tullut voimaan 4.5.2018

Korttelin 6112 kaavakartta

Kaavaselostus

Asemakaavan muutos- ja laajennus Lellavan alueella

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 6.11.2017, tullut voimaan 9.2.2018.

Lellavan kaavakartta         Kaavaselostus

Asemakaavanmuutos Aronkylässä Kauppatien varrella.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.12.2017, tullut voimaan 31.1.2018.

Kauppatien kaavakartta        Kaavaselostus

Asemakaavanmuutos Kalkunmäen alueella korttelissa 3150 (Naavakuja)

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.9.2017, tullut voimaan 4.10.2017.

Kaavakartta     Kaavaselostus

Asemakaavanmuutos Toivakan alueella kortteleissa 2245 ja 2246 (Haavistontie)

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.6.2015, tullut voimaan 21.8.2015.

Hyväksytty kaavanmuutoskartta    Kaavaselostus

Asemakaavanmuutos Filppulan alueella korttelissa 2142 (F 25) (Filppulanraitti)

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2014 § 9. Kaava on tullut voimaan 4.7.2014.

Kaavakartta   Selostus

Asemakaavan muutos- ja laajennus keskustan alueella, ns. Kirkonmäen alue (Aurakuja)

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.5.2013 § 47. Kaava on tullut voimaan 5.7.2013

Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksella muodostuvat korttelit 1013, 1020 - 1022 sekä niihin liittyvät puisto-, suojaviher-, hautausmaa-, pysäköinti-, jalankulku- ja katualueet.

Kirkonmäen kaavakartta  Kaavaselostus

Asemakaavan muutos Aron koulun ja Aronkujan ympäristössä

Hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.5.2013 § 48. Kaava  tullut voimaan 5.7.2013

Kaavakartta        Kaavaselostus

Asemakaavanmuutos Aronkylässä Rahikkatien ja joen välissä, kortteleissaa 6506 - 6508

Hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.5.2013 § 49. Kaava  tullut voimaan 5.7.2013

Kaavakartta           Kaavaselostus

Rauskan alueen asemakaavan laajennus, hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.11.2012 § 67. Kaava  tullut voimaan 28.12.2012

Aronkylän asemakaavan laajennus, ns. Asuulin alue

Hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011

Asemakaavan laajennus koskee Ikkeläjoen varrella kortteleita 6801-6803 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalousalueita sekä retkeily- ja ulkoilualueita. Asuulin alueen kaavaselostus, kansilehti

Aronkylän teollisuusalueen asemakaavan laajennus, ns. Serreksen alue

Hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011

Serreksen alueen kaavaselostus
 
Äijälän asemakaava, hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011
 
Kalkunmäen ja Koivisto-Kokon asuntoalueisiin rajoittuva asemakaavan laajennus koskee kortteleita 3050, 3240 – 3253, 3260 – 3276 sekä niihin liittyviä erityis-, katu- ja puistoalueita. Äijälän alueen kaavaselostus
 
Asemakaavan muutos keskustan alueella kortteleissa 1115 ja 1116 (Puistotie)
 
Hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011. Kaavaselostus

Asemakaavan muutos- ja laajennus Topeekan, Puistotien ja Lellavantien risteysalueella sekä niihin liittyvissä kortteleissa,

hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011

Asemakaavan muutos- ja laajennus koskee Topeekan, Puistotien ja Lellavantien risteysaluetta sekä niihin liittyviä kortteleita 2001, 2002, 2020, 2021, 2023. Kaavaselostus

Vapaa-aikakeskuksen II-alueen asemakaavan muutos, hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011

Asemakaavan muutos koskee kortteleihin 5060, 5065, 5094, 5097, 5098, 5101 ja 5102 rajoittuvia katu- ja puistoalueita.
 
 
Aronkylän tiealueiden asemakaavan muutos, hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011
 
Kaavan muutos käsittää kantateiden 67 ja 44 risteysalueiden perusparantamisen sekä kevyenliikenteen väylän eritasoristeyksen vaatimat tiealueiden laajennukset ja katualuevaraukset. Lisäksi kaava käsittää tiealueisiin liittyviä korttelialueita sekä näihin rajoittuvia maatalousalueita, puistoja ja erityisalueita.
Kaavaselostus

Keskustaajaman asemakaavan siirto numeeriseen muotoon, hyväksytty 20.6.2011, astunut voimaan 2.8.2011

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.6.2011 keskustaajaman asemakaavan siirron numeeriseen muotoon sekä sen yhteydessä tehtävät vähäiset muutokset ja laajennukset. Kaava korvaa vanhemmat asemakaavat kaikilla niillä alueilla, joilla tämä uusi numeerinen kaava on vahvistettu. Vahvistamattomilla alueilla on voimassa ko. alueen vanha asemakaava. Kaava käsittää keskustaajaman asemakaavoitetut alueet Koskenkylästä Aronkylään.

Asemakaavakartta on tässä esitetty osa-alueina, jotka on merkitty numerolla alla olevaan indeksikarttaan. 

1 Aro-Filppula

2 Aro_Ikkelajoenvarsi

3 Aro_Itapuoli

4 Aro_lansipuoli

5 Aro_tien 67varsi

6 Aro_Toivakka

7 Kalkunmaki

8 Keskustan itaosa

9 Neva-Kokko_kalkun.pohj

10 Panula

11 Paukkula_Pukkila

12 Ravirata, keskustan lansiosa

13 Ydinkeskusta

Kaavamääräykset

Kaavaselostus,osa 1. Kaavaselostus, osa 2 Kaavaselostus, osa 3

 

20.6.2011 hyväksytyn numeerisen asemakaavan indeksikartta:

Kaavaindeksikartta

Vahvistuneita rantakaavoja vuodesta 2000 lähtien

  • Tilan Toikka 2:12 ranta-asemakaava Harjankylässä Kyrönjoen varressa hyväksytty 8.3.2004, astunut voimaan 20.4.2004
  • Nummijoen ranta-asemakaava hyväksytty 12.5.2003, astunut voimaan 14.10.2003
  • Muurahaisen alueen ranta-asemakaava hyväksytty 12.5.2003, astunut voimaan  3.7.2003
  • Nummijärven eteläpään ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty 30.7.2001, astunut voimaan nn.nn.nnnn  (ei saatavissa numeerisena)

Hyväksyttyjä osayleiskaavoja vuodesta 2014 lähtien:

- Kauhajoen keskustan osayleiskaava 2035 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.4.2018. Kaava on tullut voimaan 1.6.2018.

Keskustan osayleiskaava 2035 kaavakartta

Keskustan osayleiskaava 2035 rakennemalli

Keskustan osayleiskaava 2035 selostus

- Mustaisnevan tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2014 § 7. Kaava on tullut voimaan 4.7.2014.

Muistaisnevan oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavakartta

Mustaisnevan kaavaselostus

- Aronkylän Riutankallion (Riuttakallion) oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty Kauhajoen kaupunginvaltuustossa 12.5.2014 ja hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 4.10.2016.

Riutankallion oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaavakartta

Riutankallion kaavaselostus

- Kauhajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaavan 27.3.2017. Kaava on tullut voimaan 17.5.2017.

Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaava

Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaavan selostus