Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ASEMAKAAVAT

Asemakaavan muuttaminen Aronkylän teollisuusalueen korttelissa 6112

Muutettavan alueen pinta-ala on noin 17 ha ja se rajoittuu pohjoisessa Vihtamäentiehen, idässä Strömbergintiehen, lännessä Teollisuustiehen sekä etelässä Keskustiehen. Kaavanmuutoksen tavoitteena on leventää katualuetta, mahdollistaen kadunvarsipysäköinnin ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen Keskustien varrelle.

Alueen kaavamuutosehdotus pidetään yleisesti nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla (III kerros) 9. – 23.3.2018 kaupungintalon aukioloaikoina.

Asemakaavanmuutosehdotus

Kaavaselostusehdotus

Keskustan alueen korttelin 1031 asemakaavanmuutos

Noin 1,4 ha:n suuruisen rakentamattoman alueen asemakaavanmuutoshanke keskustan alueella korttelissa 1031. Alue rajoittuu pohjoisessa Museotiehen, idässä Prännärintiehen, etelässä Ravikujan jatkeena olevaan kevyenliikenteenväylään ja lännessä Männikön puistoalueeseen. Kaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelia helpommin hyödynnettäväksi julkisessa rakentamisessa.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) pidetään 29.12.2017 lähtien saatavilla kaavaehdotuksen valmistumiseen asti.

Alueen kaavamuutosluonnos pidetään yleisesti nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla sekä tällä Internet-sivulla 29.12.2017 – 31.1.2018.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavanmuutosluonnos

Asemakaavanmuutoksen selostusluonnos

 

Asemakaavanmuutos Aronkylässä Kauppatien varrella

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on valmistunut  asemakaavanmuutos Aronkylän alueella, Kauppatien varrella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 28 ha ja se rajoittuu pohjoisessa Aronkylän asemakaavoittamattomaan maatalousmaahan, lännessä Kurikantiehen ja Aronkylän teollisuusalueen kortteleihin ja idässä Kyrönjokeen. Kaavamuutosalue sisältää korttelit 6221- 6223 ja 6301 sekä niihin liittyviä katu-, viher- ja rautatieliikennealueita. Lisäksi kaavamuutosalue sisältää osat kortteleista 6109 - 6110 sekä korttelin 6222 pohjoispuolella sijaitsevaa maatalousmaata, jolla on voimassa asemakaava vuodelta 1961. Kaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit 6224 - 6228 ja 6302.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.12.2017.

Aronkylän asemakaavamuutoksen OAS

Aro-Kauppatie asemakaavan muutosehdotus

Aro-Kauppatien aseemakaavaehdotuksen selostus

 

KAAVAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on valmistunut seuraavat kaavaehdotukset:

1. Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutoksella muutetaan kortteleiden 1114, 2001, 2020, 2039, 6515, sekä korttelin 1115 tontin 1, 5001 tonttien 2,3,6 ja 7 ja korttelin 5152 tontin 1 käyttötarkoitus liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Kortteleiden 3017, 5004, 5006, 6514, 6517 sekä tontin 1115/2 käyttötarkoitus osoitetaan liikerakennusten korttelialueeksi (KL), Aronkylässä energiahuollon tarpeisiin varattu tontti muutetaan asuinpientalojen kortteliksi (AP) 6518. Kaava-alueen pinta-ala on n. 42,3 ha.

Kaavaehdotus kaupan suuryksiköt/Rauska

Kaavaehdotus kaupan suuryksiköt/Aronkylä

Kaavaehdotus kaupan suuryksiköt/Kuja-Kokko

Kaavaehdotuksen kaavamääräykset

Kaavaehdotuksen selostus

Kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavanmuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti on nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla sekä tällä Internet-sivulla 1. - 30.11.2017.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisina kaupunginhallitukselle PL 500, 61801 Kauhajoki, nähtävilläoloaikana viimeistään 30.11.2017.

 

Tämän linkin takaa löydät vuodesta 2000 lähtien hyväksytyt asema- ja ranta-asemakaavat sekä myös yleiskaavat
 

YLEISKAAVAT

2. Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava  2035

Kaava osoittaa suuntaviivat Kauhajoen yhdyskuntarakenteen kehitykselle seuraavaksi 20 vuodeksi. Osayleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Kaava esitetään kahdessa mittakaavassa, joista 1:25 000 esitetyn kaavakartan nimi Keskeisen laaksoalueen rakennemalli ja 1:7000 esitetyn nimi on Keskustaajaman osayleiskaava 2035.

Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 on yleispiirteinen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä ohjaava ja toimintoja yhteen sovittava suunnitelma. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja sen tavoitevuosi on 2035.

Koska nähtävillä ollutta osayleiskaavaehdotusta on toiseen kertaan olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu edellisen kerran julkisesti nähtäville, Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035:n toiseen kertaan tarkistettu ehdotus asetetaan uudelleen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä -asetuksen 19 §:n ja 32 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi 1. - 30.11.2017.

Osayleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset koskevat lähinnä kanteihin liittyvää maankäyttöä. Ratkaisut ovat vuonna 2017 ELY:n ja Kauhajoen kaupungin toimesta laaditun kantateitä 67 ja 44 koskevan tieverkkosuunnitelman mukaisia.

Toiseen kertaan tarkistettu osayleiskaava 2035 ehdotus

Toiseen kertaan tarkistettu laaksoalueen rakennemalliehdotus

Toiseen kertaan tarkistettu selostusehdotus

 

Tarkistettu osayleiskaava 2035 ehdotus

Tarkistettu laaksoalueen rakennemalliehdotus

Tarkistettu selostusehdotus

Alueeseen kuuluu kokonaisuudessaan 17.6.1991 valtuuston hyväksymän ohjeellisen osayleiskaavan alueet noin 10 000 ha sekä tämän lisäksi noin 8100 hehtaarin laajennusalueet etelä-, länsi-, itä- ja pohjoispuolella. 

Suunnittelualue käsittää Kauhajoen kaupungin keskustaajaman lisäksi alueet Aron, Lustilan, Marttilankylän, Harjankylän. Sorvarinkylän, Äijönkylän , Luomankylän, Lylykylän, Nirvan, Koskenkylän, Heikkilänkylän, Korpikylän ja Kokonkylän kyläalueilta. Alue rajautuu pohjoisessa Kurikan rajaan.

Kaava-alue käsittää laajoja asutus- ja peltoalueita sekä näitä ympäröiviä metsäisiä selännealueita.

Osayleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
 
Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035:n mukaisia  selvityksiä

Kauhajoen tieverkkosuunnitelma 2017:

- Arkeologinen inventointi 2010
- Maisemaselvitys
- Liikenneselvitys
- Luontoarvojen perusselvitys
- Laajennusosan luontoselvitys
- Rakennettu ympäristö
- Rakennettu ympäristö_2003
- Rakennettu ympäristö, liite 2

Lisätiedot: Kaavoittaja Marketta Nummijärvi puh 040 481 0003 sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

MAAKUNTAKAAVAT

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIHEKAAVA III TURVETUOTANTO, SUOLUONTO JA BIOENEGIA

Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa ja suoluontoa sekä seudullisesti merkittävien energialaitosten ja bioenergian logistiikkaketjujen toimintaan liittyviä maankäyttötarpeita. Vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos on julkaistu E-P:n liiton Internet-sivuilla. Kaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja sivulta www.epliitto.fi, linkki vaihekaava III:n otsikkosivulle.

Lisätietoja maakuntakaavan vaihekaavoista antavat mm.:

Maakuntajohtaja Asko-Peltola, puh. 0400 590 123
Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845
Maankäytön suunnittelija Markus Erkkilä, puh. 040 356 8044
Sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi