Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ASEMAKAAVAT

 

ASEMAKAAVAN MUUTOS KATU- JA VIHERALUEELLA LUSTILANTIEN RISTEYKSESSÄ EHDOTUKSENA NÄHTÄVILLÄ 20.5.-4.6.2020

Kaupunginhallitus asettaa nähtäville Lustilantien risteyksen asemakaavaehdotuksen ajalle 20.5.-4.6.2020. Kaupunginhallitus on 28.10.2019 §186 laittanut vireille ko. kaavamuutoksen. Muutos koskee katu- ja viheraluetta Lustilantien ja Rahikkatien risteyksessä. Kaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen tekemän suunnitelman mukaisen kevyenliikenteen saarekkeellinen ylitys Lustilan suunnasta Rahikkatien yli.Kaava-alueen laajuus on alle 0,5 ha. Kaavamuutosalue sijaitsee maantiekäytössä olevalla katualueella ja kaupungin viheralueella. Kaavakartan sisältö on säilynyt samana sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta ehdotusvaiheessa

Kaavaselostus ehdotusvaiheessa

 

Kaupan suuryksikköjä koskeva asemakaavan muutos odottaa maakuntakaavan vaihekaavan II muutoksen voimaan astumista ja vasta sen jälkeen Kauhajoen kaupungille jatketaan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan asemakaavamuutoksen valmistelua (tilanne 25.2.2020). Alla näkyvissä ko. kaavan vaihe talvella 2019.

Tarkistettu vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavan muutosehdotus

Kaupan suuryksiköitä koskevaan asemakaavanmuutosehdotukseen on tehty tarkistuksia, joten se on pidetty rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti uudelleen nähtävillä.

Tarkistettu kaavanmuutosehdotus koskee kortteleita 1114, 1115, 2001, 2020, 2039, 2153, 3017, 5001, 5002, 5004, 5006, 5152, 6510 - 6517 ja niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaava-alueen pinta-ala on noin 49,4 ha.

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotus/Rauska

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotusAronkylä

Tarkistettu kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavaehdotus/Kuja-Kokko

Tarkistetun kaavaehdotuksen kaavamääräykset

Tarkisteun kaavaehdotuksen selostus

 

 

Tämän linkin takaa löydät vuodesta 2000 lähtien hyväksytyt asema- ja ranta-asemakaavat sekä myös yleiskaavat
 

YLEISKAAVAT

Yleiskaavoja ei tällä hetkellä nähtävillä.

MAAKUNTAKAAVAT

ETELÄ-POHJANMAAN II VAIHEMAAKUNTAKAAVAN MUUTOS ON HYVÄKSYTTY MAAKUNTAVALTUUSTOSSA 2.12.2019. Kaava ei ole vielä astunut voimaan (tilanne 25.2.2020).

Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee kauppaa, keskustatoimintojen alueita ja liikennettä. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaupan sijoittumista ohjaavat kaavamerkinnät ja -määräykset vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Muutokset kohdistuvat kaavan yleiseen suunnittelumääräykseen, jossa määritellään seudullisesti merkittävän kaupan alarajat sekä keskustatoimintojen alueiden ja keskustatoimintojen alakeskusten suunnittelumääräyksiin. Kaavamuutos ei koske keskustojen ulkopuolisia km-merkintöjä eikä liikenteen ja logistiikan merkintöjä.

Lisätietoja sivulta www.epliitto.fi, linkki vaihekaava II:n otsikkosivulle.

Lisätietoja maakuntakaavan vaihekaavoista antavat mm.:

Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845
Maakuntasuunnittelija Timo Lakso, p. 050 4054 578
Sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi