Lupa-asiat

Lupaa on haettava hyvissä ajoin (1-3 kuukautta) ennen töiden aloittamista. Lupaa on haettava aina kirjallisesti.

Lomakkeita saa oheisten linkkien lisäksi myös rakennusvalvonnasta.

Rakennustoimenpiteen laadusta riippuen menettelyt jakautuvat seuraavasti:

Hakemuksia vastaanotetaan rakennusvalvonnassa.

Lupa-asian ratkaiseminen voi edellyttää myös erillistä

Rakennuslupahakemus koostuu asiakirjoista 1 - 10:

  1. Lupahakemus asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna sekä valtakirja niiltä osin kuin joku rakennuspaikan useammasta haltijasta ei ole allekirjoittajana.
  2. Kaikkiin hakemuksiin on liitettävä selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (jäljennös kauppakirjasta, lainhuudosta, maanvuokrasopimuksesta tms.).
  3. Jokaisesta rakennuksesta on täytettävä tilastointia varten erillinen rakennushankeilmoitus-lomake (RH1) ja asuntojen osalta on hakemukseen liitettävä myös huoneistotiedot-lomake (RH2).
  4. Kaava- tai karttaote (saa rakennusvalvonnasta).
  5. Pääpiirustukset nimiösivuilla varustettuna ja kahtena sarjana. Pääsuunnittelija varmentaa pääpiirustukset allekirjoituksellaan. Pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros ja pohja-, leikkaus- sekä julkisivupiirustukset.
  6. Kiinteistön rajanaapureita (alueiden omistajia tai haltijoita) on tiedotettava hankkeesta. Tiedottaminen toteutetaan luvan hakijoiden toimesta esittämällä rajanaapureille hankkeen pääpiirustukset, pyytämällä heidän allekirjoituksensa kuulemislomakkeelle ja antamalla mahdollisuus kirjallisen huomautuksen laatimiseen. Vaihtoehtoisesti kuuleminen voidaan suorittaa rakennusvalvontaviranomaisen toimesta, jolloin kuulemisesta peritään taksan mukaiset maksut. Isommista hankkeissa luvan hakijan tulee lisäksi tiedottaa rakennuspaikalla luvan vireillä olemisesta.
  7. Rakennuksen pääsuunnittelija ilmoitetaan pääsuunnittelijan selvitys -lomakkeella. Pääsuunnittelija täyttää lomakkeen ja selvittää mm. rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteet.
  8. Uudisrakennuskohteista on toimitettava energiaselvitys energiatodistuksineen.
  9. Kaikkiin rakennuslupaa vaativiin rakennustöihin on nimettävä vastaava työnjohtaja. Mikäli hankkeeseen sisältyy vesi- ja viemäritöitä tai ilmanvaihtotöitä, tulee myös hankkeen kvv- ja iv-töistä vastaavat työnjohtajat nimetä. Työnjohtajien tiedot ilmoitetaan työnjohtajien hyväksymislomakkeella. Rakennustyöstä vastaava työnjohtaja on nimettävä ennen aloituskokousta. Kvv- ja iv-töistä vastaavat työnjohtajat on nimettävä ennen kyseisiin erityisalojen töihin ryhtymistä.
  10. Jos rakennus on tarkoitus liittää Kauhajoen Vesihuolto Oy:n vesi- ja/tai viemäriverkostoon, toimitetaan hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa lisäsarja asema- ja pohjapiirroksista. Tämä koskee myös laajennushankkeita ja talousrakennuksia.

Rakennusvalvonta hankkii muiden viranomaistahojen lausunnot, jotka ovat tarpeellisia lupa-asian ratkaisemiseksi. Lausunnot, luvat sekä sopimukset, jotka koskevat yleistä tai yksityistä tietä, lentoesteitä, rataverkkoa tai rasitteita, on kuitenkin hankittava luvan hakijan toimesta.

Kohteessa voidaan tarvittaessa pitää katselmus - esimerkiksi naapurien kuulemiseksi - ennen lupa-asian ratkaisemista.

Toimenpidelupaa haettaessa tai toimenpideilmoitusta tehtäessä asiakirjat ovat pääosin samat kuin rakennuslupaa haettaessa. Edellisten kohtien 3, 7, 8 ja 10 mukaisia asiakirjoja ei kuitenkaan toimiteta toimenpidelupahakemuksen tai ilmoituksen liitteeksi.

Hankkeen sijainnista, laajuudesta ja muista ominaisuuksista johtuen myös seuraavat asiakirjat voivat olla tarpeen:

Rakennusvalvonta voi edellyttää toimitettavaksi myös muita asian ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä hakemuksen tai ilmoituksen liitteeksi.