JOPO

 

Joustavassa perusopetuksessa oppilas opiskelee vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa. Opetus järjestetään oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan ja käyttäen tarvittaessa tavanomaisesta koulutyöstä poikkeavia opetusjärjestelyjä. Opetuksessa tähdätään siihen, että kaikki joustavan perusopetuksen oppilaat suorittavat perusopetuksen loppuun ja saavat päättötodistuksen. Kaikilla oppilailla on myös jatkosuunnitelma koulun päättyessä. Oppilashuoltoa ja oppilaanohjausta tehostetaan tarvittaessa, ja tässä hyödynnetään myös koulun ulkopuolisia verkostoja. Kodin ja koulun yhteistyöhön panostetaan erityisesti. Joustavassa perusopetuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti elämänhallintataitojen kehittymiseen, koulutyön säännöllisyyteen ja itsenäisten työmuotojen käyttöön.

Enemmän tietoa JOPO:sta löytyy: