Luokkamuotoinen erityisopetus

Koulukeskuksessa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta yleisen ja pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan;

Koulukeskuksessa toimii pienluokka, jossa annetaan luokkamuotoista erityisopetusta oppilaille, jotka esim. vuorovaikutuksen ja tarkkaavuuden ongelmien vuoksi tarvitsevat tuekseen pienen ryhmän ja paljon aikuisen tukea.

Yleisenä tavoitteena luokkamuotoisessa erityisopetuksessa on oppilaiden itsetunnon ja oppimisvalmiuksien kehittyminen niin, että oppilaat voivat kokea itsensä mahdollisimman tasavertaisina ikätovereidensa sekä muiden vertaisryhmien kanssa.

 

Pääpaino opetuksessa on saavuttaa perusasioiden hyvä hallinta.  Oppiainekohtaisten tavoitteiden ohella korostetaan alaluokilla päivittäisten taitojen ja koululaisena olemisen hallintaa. Ylemmillä luokilla keskeistä on elämänhallintataitojen oppiminen ja oppilaiden vastuuttaminen toiminnastaan. Toisen asteen nivelvaiheeseen kiinnitetään erityistä huomiota.