Polku: / Hallinto / Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta

Osallistu Kauhajoen kehittämiseen;

ota kantaa, vaikuta, kysy kaupungilta.

 

Demokratiapalvelut

www.demokratia.fi

www.kansalaisaloite.fi
Osallistu lainsäädännön kehittämiseen.
Tee kansalaisaloite tai kannata toisten aloitteita.

www.kuntalaisaloite.fi
Vaikuta kuntasi asioihin.
Tee kuntalaisaloite tai osallistu toisten aloitteisiin.

www.lausuntopalvelu.fi
Anna lausunto viranomaisten lausuntopyyntöihin.
Näe ja kommentoi myös muiden antamia lausuntoja.

www.otakantaa.fi
Vaikuta yhteisiin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa.
Osallistu avoimiin keskusteluihin tai avaa uusi keskustelu.nuortenideat.fi

www.nuortenideat.fi
Valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.
 

Kansalaisneuvonta

www.kansalaisneuvonta.fi
Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen käyttäjille suunnattu neuvontapalvelu, joka tukee muiden viranomaisten omia neuvontapalveluita. Kansalaisneuvonnan tehtävä on:
• auttaa kansalaista löytämään oikea viranomainen tai viranomaisen sähköinen palvelu asiansa hoitamiseen
• tarjota tukea sähköisen asioinnin tukipalveluihin
• vastata yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin
 

Kuntalaisten aloiteoikeus

www.kuntalaisaloite.fi 
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Kuntalaisaloitteella on oltava merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Voit lähettää aloitteen postitse osoitteella:
Kauhajoen kaupunki
Hallinto-osasto, PL 500, 61801 Kauhajoki

Aloitteen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@kauhajoki.fi
(kirjaamo kirjaa aloitteen saapuneeksi ja se toimitetaan edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle käsittelyä varten)


Muutoksenhaku päätöksiin

Muutoksenhaku - www.kunnat.net
Kunnallishallinnon päätöksiin voi yleensä hakea muutosta. Jäljempänä mainitun oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, jota päätös koskee eli asianosainen sekä myös kunnan jäsen. Asianosaiselle päätöksestä ilmoitetaan lähettämällä hänelle pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen. Pöytäkirjanote lähetetään myös päätöstä erikseen pyytäneelle. Muilta kuin asianosaisilta pöytäkirjanotteesta peritään kunnan päättämä lunastusmaksu.


Kuntalain mukainen muutoksenhaku:

Oikaisuvaatimus
Kaupunginhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätöksestä saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimus toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdään asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnallisvalitus
Kaupunginvaltuuston päätökseen ja muun toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.
Valittaa ei saa päätöksen tarkoituksenmukaisuudesta vaan ainoastaan laillisuudesta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Erityislain mukainen muutoksenhaku:

Kaupungin viranomaiset tekevät paljon päätöksiä erityislakien nojalla mm. sivistystoimessa. Erityislait sisältävät kuntalaista poikkeavia muutoksenhakusäännöksiä, jotka menevät kuntalain säännösten edelle.


Oikaisuvaatimus
Erityislakien oikaisuvaatimusta tai vastaavaa menettelyä koskevat säännökset poikkeavat toisistaan ja ne on selvitettävä kunkin säännöksen osalta erikseen.

Hallintovalitus
Hallintovalituksen saa tehdä vain asianosainen. Hallintovalituksen valitusperusteita ei yleensä ole rajoitettu ja valituksen saa tehdä myös päätöksen tarkoituksenmukaisuudesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintokantelu
Hallintokantelu ei ole varsinainen muutoksenhakukeino. Hallintokantelulla tarkoitetaan viranomaisen virheellisestä virkatoimesta ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle eli valtioneuvoston oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyä ilmoitusta. Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Kantelulle ei ole määrämuotoa eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa.