Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen neuvottelukunta

Kauhajoen kaupunki perusti maaliskuussa 2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aloitteesta Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen neuvottelukunnan. Sen jäsenistö koostuu suurelta osin eri viranomaistahojen edustajista, mutta mukana on myös mm. Hyypän kylien toimijoiden ja maanomistajien edustajia. Hyypän paikalliset toimijat ovat jo aikaisemmin osoittaneet aktiivisuutensa alueen hoidossa, ja neuvottelukunnan perustamisella viranomaiset vastaavat omalta osaltaan tähän haasteeseen. Hyypänjokilaakso on haluttu nostaa maisemanhoidon kehittämiskohteeksi ja maakunnan arvoalueeksi yhteisvoimin.

Neuvottelukunta ylläpitää Hyypänjokilaaksoa vahvana maiseman ja ympäristön kehittämiskohteena ja hyvinvoinnin lähteenä maakunnassa. Se toimii tietojen vaihdon foorumina, nostaa esiin kehittämistarpeita sekä kannustaa eri toimijoita tekemään omalla sektorillaan työtä Hyypänjokilaakson maisemanhoidon edistämiseksi. Neuvottelukunta pitää viranomaistahot ajan tasalla Hyyppää koskevista hankkeista ja kehitystarpeista.

Perustan neuvottelukunnan työlle luo ympäristöministerin päätös 5.8.2009 luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta Hyypänjokilaaksoon. Päätös vahvisti tarvetta vaalia ja hyödyntää aktiivisesti Hyypänjokilaakson maisema-arvoja. Jo maisema-aluehankkeen aikana useiden toimijoiden välinen yhteistyö tuotti mittavia näkyviä tuloksia.

Hyypänjokilaakson vaaliminen edellyttää, että maisemaan vaikuttavilla lukuisilla toimijatahoilla on samansuuntainen näkemys alueen hoidosta sekä hyvä yleiskäsitys kehityksen suunnasta ja ajankohtaisista kehitystarpeista. Tulosten saavuttaminen edellyttää myös aktiivisia toimia.
Maisemanhoidon tueksi perustettavan neuvottelukunnan työ tarjoaa mahdollisuuden luoda ja testata uusia toimintatapoja kokonaisvaltaisen maisemanhoidon edistämiseksi. Se kokoaa sektoroituneen toimijajoukon yhteiseen foorumiin tavoitteenaan luoda taloudellinen toimintamalli, jossa pienellä resursoinnilla savutetaan osapuolille ja yhteiskunnalle merkittävää hyötyä.
Neuvottelukunnan perustaminen liittyy osaltaan viimeaikaiseen kehitykseen, jossa useiden yhteiskunnallisten ja yksityisten toimijoiden voimin pyritään kehittämään maisemanhoidosta määrätietoista, hyvinvointia ja elinkeinoja tukevaa, mielekästä, ammattimaista ja tuottavaa toimintaa.
Neuvottelukunnan toiminta kiteytyy tiiviissä uutiskirjeissä, joita on laadittu 1-2 kertaa vuodessa:
Uutiskirje 1 kesä/2011    Uutiskirje 2 joulu/2011    Uutiskirje 3 kesä/2012    Uutiskirje 4 joulu/2012    Uutiskirje 5 heinä/2013    Uutiskirje 6 joulu/2013    Uutiskirje 7 heinä/2014    Uutiskirje 8 joulu/2014    Uutiskirje 9 syys/2015    Uutiskirje 10 joulu/2015    Uutiskirje 11 joulu/2016    Uutiskirje 12 joulu/2017    Uutiskirje 13 joulu/2018    Uutiskirje 14 / 2019
 
Neuvottelukunnassa edustetut tahot ja niiden nimeämät edustajat
Kauhajoen kaupunginhallitus, luottamushenkilöedustaja, toimitusjohtaja Mikko Rotola-Pukkila
Kauhajoen kaupunki, viranhaltijaedustaja, rakennustarkastaja Esa Alapiha
Hyypän kyläseura ry, puheenjohtaja Mika Laine, sihteeri Marika Salomäki
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, ylitarkastajat Marketta Nummijärvi, Leena Rinkineva-Kantola ja Juhani Hallasmaa,
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/liikenne- ja infravastuualue, aluevastaava Kaj Lytts
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/elinkeinovastuualue,  Jarmo Kallio
Etelä-Pohjanmaan liitto, ympäristösuunnittelija Mari Väänänen / Maaria Vanhatalo
Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskus, metsän ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Tapio Kurkikangas
Metsähallitus, erikoissuunnittelija Tuula Peltonen
Geologinen tutkimuskeskus, geologi Salla Valpola
Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, aluesihteeri Teemu Tuovinen
Suupohjan kehittämisyhdistys, kyläasiamies Tuija Takamäki, varaedustaja Hanna-Leena Pihlajaniemi
Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseo, rakennustutkija Susanna Tyrväinen
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, luonnonvara- ja ympäristöala, toimialajohtaja Juhani Kurjenluoma, lehtori Anna Tall
Maataloustuottajien keskusliitto, Kauhajoen osasto, puheenjohtaja Asko Ojala
Pro Agria Etelä-Pohjanmaa / Maa- ja kotitalousnaiset, maisemasuunnittelija Riikka Asunmaa
Museovirasto, intendentti Satu Mikkonen-Hirvonen
Kauhajoen kalastusseura ry, maanviljelijä Risto Korhola
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, ympäristöpalvelujohtaja Niina Tuovinen
Kauhajoen osakaskunta, puheenjohtaja Matti Järviharju
Jopaki ry, Harri Salomäki
Kauhajoen metsästäjät ry, Leo Lappalainen
Valmisteleva sihteeristö:
Kauhajoen kaupunki, tekninen johtaja Harri Virtanen
Pro agria Etelä-Pohjanmaa, maisemasuunnittelija Riikka Asunmaa
Hyypän kyläseura ry, puheenjohtaja Asko Ojala
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Leena Rinkineva-Kantola, ylitarkastaja Juhani Hallasmaa, ylitarkastaja Marketta Nummijärvi
Hyypänjokilaakson neuvottelukunnan puheenjohtaja, Mikko Rotola-Pukkila
 
Neuvottelukunnan sihteeri ja yhteystiedot:
Maisemasuunnittelija Riikka Asunmaa
puh. +358-040-5349 337
riikka.asunmaa(at)maajakotitalousnaiset.fi
 
Toiminnan jäsentyminen
Neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran 9.9.2010 Hämes-Havusessa, ja on kokoontunut sen jälkeen pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.
Neuvottelukunnan johtosääntö.

Neuvottelukunnan toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset:

Toimintakertomus 2010
Neuvottelukunnan toimintasuunnitelma 2011  Toimintakertomus 2011
Toimintasuunnitelma 2012   Toimintakertomus 2012
Toimintasuunnitelma 2013   Toimintakertomus 2013
Toimintasuunnitelma 2014   Toimintakertomus 2014
Toimintasuunnitelma 2015   Toimintakertomus 2015
Toimintasuunnitelma 2016   Toimintakertomus 2016
Toimintasuunnitelma 2017   Toimintakertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2018   Toimintakertomus 2018
Toimintasuunnitelma 2019   Toimintakertomus 2019
Toimintasuunnitelma 2020
 
Hyypän maisemanhoitoon liittyviä linkkejä
Tietoa Hyyppää kosvista hankkeista:

Suomen Paras Maisemahanke -kilpailu, englanninkielinen esite

Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Metsäkeskuksen METSO-rahoituskohteet, tiedote maanomistajille rahoitusmahdollisuudesta
Metsäkeskuksen Kauhajoen latvavesien elinympäristöjen hoito -hanke
Metsäkeskuksen Hyypänjokilaakson metsämaisema- ja luonnonhoitohanke
Metsäkeskuksen esite metsätalouden ympäristötuesta
Etelä-Pohjanmaan Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus: Rinnande vatten i Kvarken (Merenkurkun virtaavat vedet)
SLL:n Pohjanmaan piiri ry:n Jokimetsuri -hanke Etelä-Pohjanmaalla
Tietoa GTK:n geologisista retkeilykartoista
Kauhaneva-Pohjankankaan Natura alueen hoidon- ja käytön suunnittelu/ Metsähallitus
Lauhanvuoren hoidon- ja käytön suunnittelu / Metsähallitus
Tietoa tuulivoiman maisemavaikutuksista:
Tietopaketti tuulivoiman maisemavaikutuksista
Maisemanhoitoon liittyvää koulutusta:
Vesitalouden oppisopimustyyppinen koulutus/SEAMK
Maisemanhoidon palveluja:

Teemu Tuovinen, koneellinen niittotyö

Tietoa perinnebiotooppien ja kosteikkojen perustamisen ja hoidon EU-tuista:

Maatalouden ei-tuotannollisten investointien tuki, maatalouden ympäristötuen erityistuki: Perinnebiotoopit

Maatalouden ei-tuotannollisten investointien tuki, maatalouden ympäristötuen erityistuki: Monivaikutteisen kosteikon perustaminen ja hoito

Muut erityistuet

Maiseman hoidon & seurannan teemaa yleisemmin:

Muuttuva maalaismaisema

European Landscape Convention