Suunnitelma on valmistunut

Suunnitelmaehdotus esiteltiin kyläläisille ja maanomistajille tiedotusillassa Hyypän majalla 24.1.2008. Esittelyilloissa esiin tulevat muutosehdotukset on huomioitu suunnitelmassa.

Hankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt käyttö- ja hoitosuunnitelman käsikirjoituksen 11.3.2008. Hyypän kyläseura ry teki päätöksen maisema-aluepäätöksen hakemisesta ympäristöministeriöstä pian tämän jälkeen. 

Suunnitelmasta työstettiin julkaisu, joka tuli painosta lokakuun 2008 alussa. Julkaisu jaettiin mm. Hyypän maanomistajille.

Luonnonsuojelulain mukaisen maisema-aluepäätöksen hakeminen ja maanomistajien kuuleminen

Seuraavassa on esitelty maisema-aluepäätöksen hakemisen vaiheet:

1. Hakemusluonnosta käsitellään kunnan hallintoelimissä

2. Hakemus toimitetaan ympäristöministeriöön

3. Lehteen laitetaan ilmoitus ja maanomistajille ja kyläläisille lähetetään tiedote hakemuksen vireillä olosta

4. Hakemisesta on mahdollista esittää mielipiteitä kuukauden ajan. Mielipiteenilmaukset tulee tehdä kirjallisena ja toimittaa Kauhajoen kaupungin ympäristöosastolle

5. Mahdolliset kannanotot toimitetaan tiedoksi ympäristöministeriöön nähtävilläoloajan jälkeen

6. Ministeriö tekee päätöksen

7. Päätöksestä tiedotetaan lehdessä ja maanomistajille kirjeellä

Maisema-aluestatus ei toteutuessaan aiheuta välttämättä mitään seurauksia maanomistajille. Statuksen tarkoituksena on edistää maisemanhoitoa vapaaehtoisuuteen ja kannusteisiin perustuen.

Kyläläisten osallistuminen on tärkeää

Hankkeen onnistumisen ydin ja edellytys oli hyvä yhteistyö Hyypän asukkaiden ja muiden intressiryhmien kanssa. Hankkeen aikana järjestettiin Hyypässä kyläiltoja, joissa jaettiin tietoa hankkeen vaiheista ja sisällöstä, keskusteltiin ja otettiin vastaan palautetta ja muutosehdotuksia. Kyläläisiltä saatu palaute oli hankkeen onnistumiselle ensiarvoisen tärkeitä.

Kylän yhdistyksille lähetettiin tiedote ja kyselykaavake, jonka avulla yhdistysten toivottiin tuovan esille erityisesti omaan toimintaansa ja Hyypän maisemaan liittyviä toiveita ja ajatuksia.

Hankkeesta tiedotettiin paikallislehdessä (Kauhajoen kunnallislehti), näillä hankkeen verkkosivuilla sekä kotitalouksiin jaetuilla tiedotteilla. Proketityöntekijään ja ohjausryhmiin on voinut ottaa yhteyttä suoraan hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä. Ajankohtaisimmat ilmoitukset kuten tiedot kyläilloista ovat löytyneet tämän sivuston sivulta "Ilmoitustaulu".

Projektin alkuvaiheessa haastateltiin alueen karjatilalliset sekä muita kylän elinkeinojen harjoittajia.

Vaikuttamis- ja tiedonsaantikeinoja ovat olleet:­ 

  • kyläläisistä kootun maisematyöryhmän työskentely
  • kyläillat ("ks. sivu "Ilmoitustaulu")
  • paikallislehden seuraaminen
  • kylän yhdistysten kokoukset
  • hankkeen nettisivujen seuraaminen
  • yhteydenotto projektityöntekijään, kyläläisistä muodostetun maisematyöryhmän jäseniin tai varsinaisen ohjausryhmän jäseniin ("ks. sivut "Yhteystiedot" ja Hankkeen tarkoitus ja yhteistyötahot")