Polku: / Palvelut / Matkailu / Käyntikohteet / Hyypänjokilaakso / Maisema-aluehanke / Luonnonsuojelulaki / Hankkeen tarkoitus ja yhteistyötahot

Hyypänjokilaakson maisema-alueen perustamisselvityshanke

Hankkeen tarkoitus ja yhteistyötahot

Hankkeen aloitteentekijä, rahoittajat ja toteuttajat

Hyypän kyläseura ry päätti syksyllä 2005 käynnistää selvitystyön Hyypänjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen perustamiseksi. Kevään 2006 aikana selvitystyölle saatiin rahoittajiksi Ympäristöministeriö sekä Kauhajoen kaupunki. Elokuussa 2006 projektityöntekijä, maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi aloitti selvitystyön tekemisen. Maaliskuussa 2008 hankkeen ohjausryhmä hyväksyi suunnitelman käsikirjoituksen, ja sitä työstetään parhaillaan julkaisuksi. Selvitys suunnitelmineen tehtiin tiiviissä yhteistyössä kyläläisten, hankeen ohjausryhmän ja muiden merkittävien intressitahojen kanssa.

Maaliskuussa 2008 Hyypän kyläseura ry päätti hakea ympäristöministeriöltä maisema-alueen perustamispäätöstä. Hakuprosessi käynnistyy, kun käyttö- ja hoitosuunnitelman julkaisu on valmis.

Hankeen tarkoituksena on vaalia maisemaa ja edistää elämisen edellytyksiä

Hankkeen tarkoituksena on pyrkiä muodostamaan Hyypänjokilaaksosta luonnonsuojelulainmukainen maisema-alue eli maisemanhoitoalue laakson maisema-arvojen säilyttämiseksi nykyisille ja tuleville sukupolville. Tarkoituksena on edistää kauniiden maisemien säilymistä sekä elinkeinojen ja hyvän elämän edellytyksiä Hyypässä – vaalittavana on maaseudun kulttuurimaisema eli ihmisen toiminnan jäljet maisemassa ja sukupolvia jatkuneen toiminnan jatkuvuus.

Hyypänjokilaakso on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi valtioneuvoston vuonna 1992 hyväksymässä valtakunnallisessa selvityksessä. Suomessa tällaisia alueita on 150 kappaletta, Vaasan läänissä 14. Lisäksi Hyypän alueella on monia ihmisen toimintaan vaikuttavia luontoarvoja kuten pohjavesialueita, lähteitä ja arvokkaiden eliölajien esiintymisalueita. Tällaisilla arvokkaiksi ja erityisiksi todetuilla alueilla maisema-arvoja edellytetään otettavan huomioon maisemaan vaikuttavassa toiminnassa ja esimerkiksi viranomaisten myöntämissä luvissa ja avustuksissa. Hyypässä näitä arvoja ei kuitenkaan ole vielä kaikilta osin tarkemmin määritelty. Tämän hankkeen tarkoituksena on ollut määritellä yhdessä Hyypän asukkaiden ja viranomaistahojen kanssa Hyypänjokilaakson yhdessä vaalittavat erityispiirteet sekä hahmotella tavat niiden vaalimiseksi.

Selvitystyön tärkein lopputuote on käyttö- ja hoitosuunnitelma

Vaalittavien erityispiirteiden ja arvojen määritelmät sekä hoitosuunnitelma on koottu Hyypän käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi, joka vaaditaan luonnonsuojelulainmukaisen maisema-alueen statuksen hakemiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelma perustuu kyläläisten ja muiden intressitahojen vapaaehtoisuuteen – sitä ei voi hyväksyä eikä maisema-alue statusta voi hakea, jos se kohtaa suurta vastustusta kyläläisten keskuudessa. Suunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä siten, että se vastaa kyläläisten ja muiden intressitahojen odotuksia. Ohjausryhmä hyväksyi suunnitelman sisällön 11.3.2008.

Kohdealueen rajaus

Hankkeen kohdealueen rajana on pohjoisessa Hämes-Havunen, josta raja kulkee viuhkamaisesti laakson suulle. Etelässä rajana on Kauhajärven pohjoispää. Kohdealueen raja näkyy kartalla sivulla KH-suunnitelma/Suunnitelmakartat.

Hankkeen yhteistyö- ja ohjausryhmät

Hyypän kyläläiset ovat edustettuina kyläläisistä kootussa maisematyöryhmässä, jonka kanssa projektityöntekijä tapaa säännöllisesti n. kuukauden välein. Työryhmän kanssa suunnitellaan ja seurataan hankeen etenemistä. Työryhmä on tärkeä tietolähde kyläläisten toiveiden ja kylää koskevan tiedon välittäjänä. Työryhmä ohjaa osaltaan projektityöntekijän työtä toivottuun suuntaan.

Kyläläisistä muodostettuun maisematyöryhmään kuuluvat seuraavat hyyppäläiset:

Heikki Yli-Korhola
Asko Ojala
Risto Korhola
Väinö Luomapuro
Satu Rinta-Könnö
Markku Anttila
Pertti Kujanpää
Hannu Mäki-Pantti

Kyläläisten lisäksi hankkeessa on muita Hyypän maisemaan vaikuttavia yhteistyötahoja, jotka ovat edustettuina hankeen ohjausryhmässä. Nämä yhteistyötahot ovat pääasiassa viranomaisia, jotka vaikuttavat maiseman kehitykseen päätöksissään ja suunnitelmissaan. Tahoja ovat ympäristöministeriö, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Etelä-Pohjanamaan liitto, Työvoima- ja elinkeinokeskus, Kauhajoen kaupunki, Metsäkeskus ja Metsänhoitoyhdistys Lakeus, Maataloustuottajien keskusjärjestö sekä ohjausryhmän ulkopuolisena asiantuntijatahona Museovirasto. Ohjausryhmään kuuluu luonnollisesti myös kyläläisten edustajia. Muita yhteistyötahoja voi olla mukana hankeessa tarpeen mukaan työn edetessä.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat seuraavat kyläläiset, viranomaiset ja muiden yhteistyötahojen edustajat:

Marketta Nummijärvi, Projektityöntekijä, maisema-arkkitehti, marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi
Asko Ojala, ohjausryhmän puheenjohtaja, viljelijä Hyypästä
Heikki Yli-Korhonen, Hyypän kyläseura ry
Kimmo Ylipeltola, Jopaki ry
Markku Anttila, Kauhajoen metsästysseuran Hyypän kyläosasto
Risto Korhola, Kauhajoen kalastusseura ry
Matti Ylikoski, Etu-Hyypän maa- ja kotitalousseura
Jouko Viertola, Kauhajärven maa- ja kotitalousseura
Juhani Antila, Kirkon-kosken kyläseura
Eva Sund-Knuuttila, Länsi-Suomen ympäristökeskus (LSU), eva.sund-knuuttila@ymparisto.fi
Leena Rinkineva-Kantola LSU, leena.rinkineva@ymparisto.fi
Jouni Hongell, LSU, jouni.hongell@ymparisto.fiJ
Tapio Heikkilä, Ympäristöministeriö, tapio.heikkila@ymparisto.fi
Markus Alapassi, Ympäristöministeriö, markus.alapassi@ymparisto.fi
Matti Seppälä, Metsäkeskus, matti.seppala@metsakeskus.fi
Seppo Rinta-Hoiska, E-P:n liitto, seppo.rinta-hoiska@epliitto.fi
Päivi Koskela, MTK, paivi.koskela@reppu.net
Pekka Länsivierto, TE-keskus, pekka.lansivierto@te-keskus.fi
Markku Salmirinne, Metsänhoitoyhdistys Lakeus, markku.salmirinne@lakeus.mhy.fi
Harri Virtanen, Kauhajoen kaupunki, ympäristöosasto, harri.virtanen@kauhajoki.fi
Keijo Mäenpää, Kauhajoen kaupunki, rakennusvalvonta, keijo.maenpaa@kauhajoki.fi
Tuomo Varsamäki, Kauhajoen kaupunki, maatalouspalvelut, tuomo.varsamäki@kauhajoki.fi
Anne Ketola, Kauhajoen kaupunki, ympäristöosasto/maankäyttö, anne.ketola@kauhajoki.fi
Tuija Mikkonen Museoviraston asiantuntija, Vaasan aluetoimisto
(ei varsinaisesti ohjausryhmän jäsen) tuija.mikkonen@nba.fi
 

Hankkeen intressiryhmiä, joita on myös edustettuina edellisissä työ- ja ohjausryhmissä:

 • kylän elinkeinon harjoittajat, erityisesti maanviljelijät
 • asukkaat yleensä
 • maanomistajat
 • koululaiset, vanhusväestö, muut erityisryhmät
 • yhdistykset ja harrastusryhmät, joita seuraavassa
 • Adeliinat
 • Etu-Hyypän maa- ja kotitalousseura
 • Etu-Hyypän maaseutunaiset
 • Hyypän koulun vanhempainyhdistys
 • Hyypän kyläseura ry.
 • Hyypän maa- ja kotitalousseura
 • Hyypän metsästysseura
 • Hyypän Urheilijat
 • JoPaKi ry
 • Kauhajärven maa- ja kotitalousseura
 • Kauhajoen kalastusseura
 • Kiviluomankylän maa- ja kotitalousseura ry
 • kylän ulkopuoliset tahot, esim. viranomaistahot, metsänhoitoyhdistys, sähköyhtiöt, Tielaitos