Polku: / Palvelut / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ASEMAKAAVAT

KAAVAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

.Asemakaavanmuutos Aronkylässä Kauppatien varrella

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on valmistunut  asemakaavanmuutosehdotus Aronkylän alueella, Kauppatien varrella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 28 ha ja se rajoittuu pohjoisessa Aronkylän asemakaavoittamattomaan maatalousmaahan, lännessä Kurikantiehen ja Aronkylän teollisuusalueen kortteleihin ja idässä Kyrönjokeen. Kaavamuutosalue sisältää korttelit 6221- 6223 ja 6301 sekä niihin liittyviä katu-, viher- ja rautatieliikennealueita. Lisäksi kaavamuutosalue sisältää osat kortteleista 6109 - 6110 sekä korttelin 6222 pohjoispuolella sijaitsevaa maatalousmaata, jolla on voimassa asemakaava vuodelta 1961. Kaavaehdotuksen muutoksella muodostuvat uudet korttelit 6224 - 6228 ja 6302.

Kauppatien varren asemakaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla sekä tällä Internet-sivulla 18.10. – 17.11.2017.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisina kaupunginhallitukselle PL 500, 61801 Kauhajoki, nähtävilläoloaikana viimeistään 17.11.2017.

Aro-Kauppatie asemakaavan muutosehdotus

Aro-Kauppatien aseemakaavaehdotuksen selostus

Vireillä olevista kaavoista järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 14.11.2017 klo 17.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa osoitteessa Hallintoaukio.

Tervetuloa!

 

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on valmistunut kaksi kaavaehdotusta:

1. Asemakaavan laajennus sekä muutos Lellavan alueella

Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksella muodostuvat korttelit 5101, 5155 - 5163 sekä niihin liittyvät puisto-, suojaviher-, pysäköinti-, tie- ja katualueet.

Kaava-alue rajoittuu lännessä vapaa-aikakeskuksen viheralueisiin, pohjoisessa, Mirjantiehen, idässä Rahikkatiehen ja etelässä Lustilantiehen.

Lellavan asemakaavaehdotuksesta järjestetään

yleisötilaisuus keskiviikkona 16.8.2017 klo 18:00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa osoitteessa Hallintoaukio. Tervetuloa!

Lellavan alueen asemakaavamuutos- ja laajennusehdotus

Lellavan kaavaselostusehdotus

Lellavan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

2. Asemakaavanmuutos Kalkunmäen alueella korttelissa 3150

Asemakaavan muutosehdotus koskee Kalkunmäen alueella, Naavakujan varrella korttelia 3050 sekä siihen rajoittuvia katualueita.

Korttelin 3050 asemakaavaehdotus

Korttelin 3050 kaavaselostusehdotus

Kalkunmäen asemakaavamuutoksen OAS

Asemakaavaehdotukset ovat virallisesti nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla (III kerros) sekä tällä Internet-sivulla.19.7. – 21.8.2017.

Mahdolliset  muistutukset kaavaehdotuksista tulee toimittaa kirjallisina kaupunginhallitukselle PL 500, 61801 Kauhajoki, nähtävilläoloaikana viimeistään 21.8.2017.

 

KAAVALUONNOKSIA NÄHTÄVILLÄ

1. Asemakaavanmuutos Aronkylässä Kauppatien varrella

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on vireillä  asemakaavanmuutos Aronkylän alueella, Kauppatien varrella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 28 ha ja serajoittuu pohjoisessa Aronkylän asemakaavoittamattomaan maatalousmaahan, lännessä Kurikantiehen ja Aronkylän teollisuusalueen kortteleihin ja idässä Kyrönjokeen. Kaavamuutosalue sisältää korttelit 6221, 6222, 6223 ja 6301 sekä niihin liittyviä katu-, viher- ja rautatieliikennealueita. Lisäksi kaavamuutosalue sisältää korttelin 6222 pohjoispuolella sijaitsevaa maatalousmaata, jolla on voimassa asemakaava vuodelta 1961.

Ao. kaavan luonnos on nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla sekä tällä Internet-sivulla 4.5.-5.6.2017. Mahdolliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa kirjallisina tekniselle lautakunnalle PL 500, 61801 Kauhajoki, nähtävilläoloaikana viimeistään 5.6.2017.

Aronkylän asemakaavamuutoksen OAS

Aronkylän asemakaavanmuutosluonnos

Aronkylän kaavamuutoksen selostusluonnos

2. Vähittäiskaupan  suuryksikön mahdollistavia kortteleita koskeva asemakaavan muutosluonnos

Kauhajoen kaupungin teknisellä osastolla on vireillä kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavanmuutos. Kaavamuutosalue on yhteensä noin 50 ha ja se koostuu korttelialueista, jotka sijaitsevat keskustaajaman kaupallisten toimintojen yhteydessä Rauskan, Filppulan, Lellavan, Kuja-Kokon alueiden ja Panulan teollisuusalueen sekä Aronkylän kaupunginosissa.

Kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavamuutosluonnos pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti yleisesti nähtävillä kaupungintalon teknisellä osastolla (III kerros) 3.5. - 3.6.2016 kaupungintalon aukioloaikoina.

Luonnos Rauskan ja Lellavan alueet

Luonnos Kuja-Kokon ja Panulan alueet

Luonnos, Aronkylän alue

Kaavamääräykset

Asemakaavanmuutoksen selostusluonnos

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 2.11.2015 § 213. Hankkeesta on ollut nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.12.2015 alkaen.

 

Tämän linkin takaa löydät vuodesta 2000 lähtien hyväksytyt asema- ja ranta-asemakaavat sekä myös yleiskaavat
 

YLEISKAAVAT

Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava  2035

Kaava osoittaa suuntaviivat Kauhajoen yhdyskuntarakenteen kehitykselle seuraavaksi 20 vuodeksi. Osayleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Kaava esitetään kahdessa mittakaavassa, joista 1:25 000 esitetyn kaavakartan nimi Keskeisen laaksoalueen rakennemalli ja 1:7000 esitetyn nimi on Keskustaajaman osayleiskaava 2035.

Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 on yleispiirteinen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä ohjaava ja toimintoja yhteen sovittava suunnitelma. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja sen tavoitevuosi on 2035.

Koska nähtävillä ollutta osayleiskaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035:n tarkistettu ehdotus asetetaan uudelleen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä -asetuksen 19 §:n ja 32 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi 20.1. - 22.2.2017.

Tarkistettu osayleiskaava 2035 ehdotus

Tarkistettu laaksoalueen rakennemalliehdotus

Tarkistettu selostusehdotus

Alueeseen kuuluu kokonaisuudessaan 17.6.1991 valtuuston hyväksymän ohjeellisen osayleiskaavan alueet noin 10 000 ha sekä tämän lisäksi noin 8100 hehtaarin laajennusalueet etelä-, länsi-, itä- ja pohjoispuolella. 

Suunnittelualue käsittää Kauhajoen kaupungin keskustaajaman lisäksi alueet Aron, Lustilan, Marttilankylän, Harjankylän. Sorvarinkylän, Äijönkylän , Luomankylän, Lylykylän, Nirvan, Koskenkylän, Heikkilänkylän, Korpikylän ja Kokonkylän kyläalueilta. Alue rajautuu pohjoisessa Kurikan rajaan.

Kaava-alue käsittää laajoja asutus- ja peltoalueita sekä näitä ympäröiviä metsäisiä selännealueita.

Osayleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
 
Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035:n mukaisia  selvityksiä :
- Arkeologinen inventointi 2010
- Maisemaselvitys
- Liikenneselvitys
- Luontoarvojen perusselvitys
- Laajennusosan luontoselvitys
- Rakennettu ympäristö
- Rakennettu ympäristö_2003
- Rakennettu ympäristö, liite 2

Lisätiedot: Kaavoittaja Marketta Nummijärvi puh 040 481 0003 sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

MAAKUNTAKAAVAT

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIHEKAAVA III TURVETUOTANTO, SUOLUONTO JA BIOENEGIA

Kolmas vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa ja suoluontoa sekä seudullisesti merkittävien energialaitosten ja bioenergian logistiikkaketjujen toimintaan liittyviä maankäyttötarpeita. Vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos on julkaistu E-P:n liiton Internet-sivuilla.

Lisätietoja sivulta www.epliitto.fi, linkki vaihekaava III:n otsikkosivulle.

Lisätietoja maakuntakaavan vaihekaavoista antavat mm.:

Maakuntajohtaja Asko-Peltola, puh. 0400 590 123
Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845
Maankäytön suunnittelija Markus Erkkilä, puh. 040 356 8044
Sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi